Mijn huurder zorgt voor ernstige overlast, wat moet ik doen?

Ontruiming

Natuurlijk hoopt u als verhuurder dat het u niet zal overkomen: een huurder die overlast gaat bezorgen. Maar huuroverlast komt natuurlijk wel degelijk regelmatig voor. Als het uw huurder is die overlast bij buren veroorzaakt, zal van u worden verwacht dat u optreedt tegen degene die deze overlast veroorzaakt. Maar hoe kunt u dit doen en waar moet u rekening mee houden? Hieronder krijgt u een aantal antwoorden op deze en andere vragen.

Wat is huuroverlast?

Een huurder dient het gehuurde te gebruiken als een 'goed huurder'. Dat houdt in dat hij ook geen overlast mag veroorzaken. Overlast kan verschillende vormen hebben, waardoor omwonenden last van de buren kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluids- en stankoverlast. Maar het kan ook de vorm aannemen van pesterijen, bedreigingen of zelfs mishandeling.

Wat kunt u doen tegen huuroverlast?

Natuurlijk kunt u gaan praten met uw huurder en hem wijzen op de overlast die hij bij de buren lijkt te veroorzaken. Tijdens dit gesprek kunt u hem vragen dat in de toekomst niet meer te doen. Als dit geen resultaat heeft, dan zult u een gerechtelijke procedure dienen te overwegen. Een huurder kent veel bescherming in ons land en de rechter zal een huurovereenkomst dan ook niet lichtvaardig ontbinden.

Waar moet u rekening mee houden in een procedure tegen huuroverlast?

De rechter zal een afweging maken tussen het belang van de buren en het belang van de huurder bij het behoud van zijn woning. De omwonenden hebben recht op ongestoord huur- en woongenot. Maar een ontbinding van de huurovereenkomst kan voor de huurder ook zeer ernstige consequenties hebben. De rechter zal dus zorgvuldig kijken naar de ernst van de huuroverlast en de bewijzen die daarvoor worden aangedragen.

Wat kunt u doen om u goed voor te bereiden op de procedure?

Om de rechter te overtuigen van uw gelijk, is het noodzakelijk om een compleet dossier aan te leggen. Dit dient minimaal te bevatten:

- Alle stukken over de overlast. Een goede documentatie en volledigheid is belangrijk, denk ook aan rapporten van politie en andere instanties.

- Overzichten van bemiddelingspogingen. De rechter zal minimaal een aantal serieuze pogingen verwachten.

- Waarschuwingen en sommaties als bemiddeling is mislukt om de huurder duidelijk te maken dat hij een laatste kans krijgt de overlast te staken.

- Alles wat verder van belang zou kunnen zijn in de procedure.

Waar zal de rechter op letten bij huur overlast?

In vorige procedures is vast komen te staan dat een rechter een incidentele afwijking van een lawaaipatroon niet onaanvaardbaar vindt. Maar geluidsoverlast tussen 22.00 en 09.00 uur dient wel tot een minimum worden bewerkt. Verder is voor de rechter vaak erg belangrijk dat de overlast een structureel karakter lijkt te hebben.

Wat kan IntoCash voor u betekenen in geval van huur overlast

Onze ervaren medewerkers hebben ook vaker met dit bijltje gehakt en weten dus wat er precies moet gebeuren. Een procedure vanwege huuroverlast is zeker geen sinecure en dient zorgvuldig te worden voorbereid. Hier zijn wij u graag bij van dienst.