Juridisch woordenboek

Mogelijk heeft u een brief van een jurist gehad waar enkele juridische termen in voorkomen welke niet helder voor u zijn. Een leek is vaak niet bekend met de taal die juridische documenten hebben. In dit juridische woordenboek vindt u de betekenis van veel voorkomende juridische woorden. Dit juridische woordenboek kan u helpen om grip te krijgen op de juridische termen. U vindt in dit woordenboek bijvoorbeeld woorden die je vaak hoort in procedures bij de rechtbank. Ons woordenboek, ook wel het rechtbank woordenboek genoemd, bevat begrippen die uiteenlopen van ‘arrest’ tot ‘wraking’.

A - Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aanhangig maken

Het starten van een procedure bij de rechter; in een civiel proces door een dagvaarding van de eiser aan de andere partij, of een verzoekschrift aan de rechter.


Aanhouden

In een civiele procedure: het uitstel van de behandeling of de eindbeslissing van de rechter.


Aanleg

De rechterlijke instantie waar de behandeling van een zaak plaatsvindt. De rechtbank is de eerste aanleg, het gerechtshof de tweede aanleg oftewel de hoger-beroepsinstantie.


Aanzegging

Bekendmaking door middel van het uitreiken van een gerechtelijk schrijven, bijvoorbeeld een dagvaarding of een kennisgeving.


Absolute competentie of bevoegdheid

Bij het uitbrengen van een dagvaarding spelen in het algemeen twee vragen een rol. Ten eerste moet altijd worden vastgesteld welke 'soort' rechter bevoegd is om een zaak te behandelen. In de meeste gevallen zal het dan gaan om vast te stellen of men bij de 'gewone' rechter of bij de kantonrechter moet zijn. Dit is de vraag van de absolute competentie. Ten tweede moet men vaststellen in welk arrondissement de rechter dient te worden benaderd. Dit is de vraag van de relatieve competentie.


Advocaat

Raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Een advocaat moet zijn ingeschreven bij de rechtbank en is ook lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.


Akte

Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.


Akte van cessie

Met een akte van cessie draagt de crediteur (de schuldeiser) zijn vordering op de debiteur (schuldenaar) over aan een derde. De debiteur heeft hierdoor dus een betalingsverplichting tegenover die derde en niet meer tegenover de oorspronkelijke crediteur. Deze schriftelijke akte wordt ondertekend door de crediteur en de derde en vervolgens moet de debiteur hierover worden ingelicht.


Appel

Hoger beroep; de mogelijkheid om, als men het niet eens is met een rechterlijke uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen. Als een zaak bij de rechtbank heeft gediend en hoger beroep wordt ingesteld, wordt de zaak behandeld door het gerechtshof. In beroep gaan bij de Hoge Raad heet geen 'appel' maar 'cassatie'.


Appellant

Degene die in hoger beroep gaat.


Arrest

Uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad.