Juridisch woordenboek

Mogelijk heeft u een brief van een jurist gehad waar enkele juridische termen in voorkomen welke niet helder voor u zijn. Een leek is vaak niet bekend met de taal die juridische documenten hebben. In dit juridische woordenboek vindt u de betekenis van veel voorkomende juridische woorden. Dit juridische woordenboek kan u helpen om grip te krijgen op de juridische termen. U vindt in dit woordenboek bijvoorbeeld woorden die je vaak hoort in procedures bij de rechtbank. Ons woordenboek, ook wel het rechtbank woordenboek genoemd, bevat begrippen die uiteenlopen van ‘arrest’ tot ‘wraking’.

A - Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Comparitie van partijen

Het op rechterlijk bevel persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven.


Competentie

Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak. Zie ook: Absolute competentie.


Conclusie van antwoord

Het eerste verweer van de gedaagde tegen hetgeen de eiser stelt in een civiel proces.


Conclusie van repliek

Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld.


Conservatoir beslag

Beslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil.


Contra-expertise

Tegenonderzoek door een deskundige.


Contradictoir

Zaak op tegenspraak. Dit betekent dat de gedaagde in de procedure is verschenen en zijn kijk op de zaak heeft kunnen geven.


Cumulatie

In burgerlijk procesrecht: samenvoeging van meerdere rechtsvorderingen.


Curator

1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.


Dagvaarding

Oproep om voor het gerecht te verschijnen.


Derdenverzet

Bijzonder rechtsmiddel dat iemand kan aanwenden als hij meent benadeeld te zijn door een vonnis dat tussen andere partijen is uitgesproken.