Boober lening - gedaagde blijft hoofdelijk aansprakelijk na scheiding

Boober hield zich bezig met 'crowdfunding'. Zo kwamen er particuliere geldverschaffers ('uitleners') en geldbehoevende ('inleners') die elkaar konden vinden. Het contact tussen beide liep via Boober waardoor de uitleners niet op de hoogte waren van de identiteit van de inlener en andersom. Toen Boober in 2009 failliet ging kwam er dus een hoop verwarring tussen partijen, die nogsteeds anoniem voor elkaar waren. SBAG (eiser) is een stichting die zich bezighoud met de afwikkeling van deze leningen. De gedaagde had toentertijd een lening bij boober afgesloten en Eiser vordert daar nu betaling van. De gedaagde erkent deze lening te hebben afgesloten en is dan ook bereid de hoofdsom en rente te betalen. Hij is het echter niet eens met de proceskosten en incassokosten. Deze zouden volgens hem zijn ontstaan door de nalatigheid van zijn ex-echtgenote waar hij in 2010 van gescheiden is. Deze kosten zouden dan ook voor haar rekening moeten komen. Ook voert de gedaagde aan dat hij rauwelijks is gedagvaard. De reactie van Boober hierop is dat hij in 2008 meerdere malen is aangemaand op zijn zelf opgegeven e-mail adres. Daarnaast is hij hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Omdat hij op zijn eigen opgegeven e-mail adres is aangemaand oordeelt de rechter dat de gedaagde niet kan zeggen dat hij rauwelijks zou zijn gedagvaard. Aangezien hij de verschuldigheid van de lening erkent zal deze door de rechter worden toegewezen. De eventuele nalatigheid van zijn ex komt voor zijn eigen rekening en risico. De proceskosten, rente en incassokosten worden dan ook toegewezen.

Datum: 20 oktober 2015
Rechtbank: Rechtbank Assen
Zaaknummer: 4299578 \ CV EXPL 15-5504

vonnis

in de zaak van

de stichting SBAG,

hierna te noemen: Boober, gevestigd te, eisende partij, gemachtigde: IntoCash,

tegen

Gedaagde,

hierna te noemen: Gedaagde,

wonende te,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 10 juli 2015 met producties; de conclusie van antwoord van 28 juli 2015; de nadere toelichtingen van partijen.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

1.  Gedaagde heeft eind 2007 via crowdfunding middels Boober Nederland BV een lening aangevraagd en verkregen voor een bedrag groot € 3.000,00 tegen 9% rente per jaar met een looptijd van twee jaar. Hij diende maandelijks € 138,66 af te lossen.

2.  Gedaagde was in 2007 in gemeenschap van goederen gehuwd. Het huwelijk is in 2010 ontbonden. De ex-echtgenote van Gedaagde zit in de wettelijke schuldsanering.

3.  Gedaagde heeft vanaf augustus 2008 geen betalingen meer verricht en heeft in totaal 5 van de 24 termijnen betaald.

De beoordeling

4.  Boober vordert -zakelijk weergegeven- betaling van € 2.634,54, vermeerderd met de contractuele rente van 9% per jaar, berekend op € 1.595,94 aan vervallen rente tot 7 juli 2015, alsmede van buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van primair € 478,17, subsidiair € 726,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het te wijzen vonnis, en van de proceskosten, met rente, en van de nakosten.

Zij stelt dat Gedaagde gelet op de ondertekende lening-aanvraag en gebruikersovereenkomst en zijn tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, tot betaling van voormelde bedragen gehouden is en dat zij bevoegd is hem ter zake in rechte te betrekken.

5. Gedaagde erkent de verschuldigdheid van de hoofdsom en rente en is bereid deze te betalen. Hij is het echter niet eens met de incassokosten en proceskosten. Hij stelt dat deze zijn veroorzaakt door nalatigheid van zijn ex-echtgenote, zodat deze voor haar rekening dienen te komen, alsmede dat hij rauwelijks is gedagvaard.

Boober heeft in reactie daarop aangegeven dat zij Gedaagde vanaf 2008 meerderen malen heeft aangemaand op het door hem zelf opgegeven, eigen e-mail adres, alsmede dat Gedaagde nimmer heeft gemeld dat hij gescheiden is. Gedaagde is daarnaast hoofdelijk aansprakelijk.

6. Nu Gedaagde de juistheid en verschuldigdheid van de hoofdsom en rente niet betwist en deze de kantonrechter, gelet op de overgelegde stukken en gegeven toelichting, niet ongegrond of onrechtmatig zijn gebleken, is de vordering in zoverre toewijsbaar.

7. De kantonrechter is van oordeel dat ook de primair gevorderde vergoeding van incassokosten, almede van de proceskosten, met rente en nakosten, toewijsbaar is. Daartoe wordt overwogen dat Gedaagde niet heeft ontkend dat hij meerdere malen op zijn eigen e-mail adres tot betaling is aangemaand, zodat reeds gelet daarop niet kan worden gezegd dat hij rauwelijks is gedagvaard. Daarnaast is niet betwist dat hij niet heeft gemeld dat hij gescheiden is. Reeds gelet daarop is het zo dat eventuele nalatigheden van zijn ex-echtgenote voor zijn rekening en risico komen. Dat regardeert Boober niet.

8. De gevorderde rente over de incassokosten en proceskosten is eveneens toewijsbaar,. Omdat Gedaagde ongelijk krijgt dient hij de proceskosten van Boober te vergoeden.

De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Gedaagde om aan Boober te betalen € 4.708,65 te vermeerderen met de contractuele rente van 9% per jaar over € 2.634,54 vanaf 7 juli 2015 en van de wettelijke rente over € 478,17 vanaf 14 dagen na dagtekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

veroordeelt Gedaagde tot betaling van de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van Boober begroot op € 96,16 aan dagvaardingskosten, € 466,00 aan vast recht en € 400,00 aan salaris gemachtigde, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van dit vonnis indien betaling niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden, tot de dag der algehele voldoening, alsmede van € 100,00 aan nakosten indien Gedaagde niet binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis aan het vonnis zal hebben voldaan;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.