Betwisting rente percentage Boober lening faalt

De eiser in dit vonnis heeft zich in 2007 aangemeld op de website van Boober en hier een lening uitgeschreven van  € 7.500,- tegen een rente van 14% met een looptijd van 30 maanden. Boober heeft vervolgens 18 aflossingen van € 297,91 gedaan. Op 31 maart 2009 moest er nog € 3.297,30 overgemaakt worden, maar in augustus 2009 is Boober Nederland B.V. failliet verklaard. Boober zegt dat er geen rentepercentage van 14% is afgesproken, maar de kantonrechter geeft aan dat dit wel het geval is. De website van Boober geeft dit immers zelf aan. De conclusie is dan ook dat het bedrag van € 3.297,30 en de overeengekomen rente betaald moet worden aan de eiser.

Datum: 4 december 2013
Rechtbank: Den Haag, Team Kanton Leiden/Gouda, Locatie Leiden
Zaaknummer: 1268516 \ CV EXPL 13-2630

Vonnis

in de zaak van:

Eisers 1 t/m 21; eisende partij,

Gemachtigde: mr E.C.Y. Cheung van incassobureau IntoCash,

tegen

Gedaagde, wonende te, gedaagde partij,

gemachtigde: mr. N. Walenkamp.

Partijen worden aangeduid als '"Boobers Uitleners" en "Gedaagde".

Procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

de dagvaarding van 6 mei 2013 met producties,
de conclusie van antwoord,
de conclusie van repliek met producties,
de conclusie van dupliek met producties,
de rolbeslissing van deze rechtbank, team kanton Leiden/Gouda, locatie Leiden, d.d. 11 september 2013,
een akte uitlating aan de zijde van Boobers Uitleners, met producties,
een akte uitlating aan de zijde van Gedaagde.

Feiten

Op grond van de onweersproken inhoud van de stukken gaat de kantonrechter van het volgende uit.
Op 14 juni 2007 hebben Gedaagde en zijn echtgenote een gebruikersovereenkomst gesloten met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boober Benelux B.V. (hierna Boober).
In de gebruikersovereenkomst staat op bladzijde 1 onder "in aanmerking nemende":

Boober exploiteert de website www.boober.nl waarop particuliere gebruikers van de website gelden kunnen inlenen van en/of uitlenen aan - louter particuliere -andere gebruikers;
Boober faciliteert daarmee (slechts) een platform op internet waarmee gebruikers elkaar kunnen vinden en faciliteert de incasso van aldus tot stand gekomen  geldleningen;
de gebruiker is van zins gebruik te maken van het door Boober aangeboden platform voor de hiervoor omschreven diensten;

In artikel 2.1 van de overeenkomst is het volgende, voor zover hier van belang, vermeld:

"De gebruiker die optreedt als inlener zal een lening uitschrijven middels Boober en zal daarin aan de essentialia van de overeenkomst, bestaande uit het bedrag, de looptijd, de rente en het afbetalingsschema voorstellen. Gebruikers die optreden als uitlener kunnen op deze lening inschrijven. Indien naar de uitsluitende beoordeling van Boober de lening is voltekend (...), komt de leningsovereenkomst tot stand tussen de gebruikers die als uitlener willen optreden voor de delen waarop zij hebben ingeschreven enerzijds en de gebruiker die als inlener wil optreden voor het geheel anderzijds (...) Op de aldus tot stand gekomen overeenkomst van geldlening zijn voorts de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing"

Gedaagde heeft zich aangemeld op de website van Boober en zelf een lening uitgeschreven voor een bedrag van € 7.500,- tegen een rente van 14% met een looptijd van 30 maanden. Hij heeft hierbij als reden opgegeven: "Wij willen graag onze 20 jaar oude badkamer geheel renoveren".

Boobers Uitleners hebben gezamenlijk € 7.500,- overgemaakt aan Boober. Vervolgens heeft Boober het bedrag van € 7.500,- overgemaakt aan Gedaagde. Gedaagde heeft 18 aflossingen van € 297,91 verricht. Op 31 maart 2009 bedroeg de hoofdsom € 3.297,30.m In augustus 2009 is Boober Nederland B.V. failliet verklaard. Boober Uitleners hebben zich vervolgens verenigd in Stichting Boober Afwikkeling Gebruikersovereenkomst om de leningen te incasseren.

Vordering

Boobers Uitleners vorderen bij vonnis Gedaagde te veroordelen aan hen te betalen de hoofdsom ad € 3.297,30, te vermeerderen met primair de overeengekomen rente tot aan 22 april 2013 ad € 2.310,95, subsidiair de wettelijke rente ad € 531,70 en te vermeerderen met primair de overeengekomen rente vanaf 22 april 2013, subsidiair de wettelijke rente. Daarnaast vorderen Boobers Uitleners van Gedaagde betaling van € 450  aan buitengerechtelijke incassokosten met veroordeling van Gedaagde in de kosten van de procedure.

Gedaagde voert verweer. Dit verweer komt, voor zover van belang, bij de beoordeling van de vordering aan de orde.

Beoordeling

De kantonrechter is van oordeel dat uit de stukken blijkt dat Gedaagde een gebruikersovereenkomst is aangegaan met Boober Benelux B.V. Vervolgens heeft Gedaagde zich aangemeld op de website van Boober en heeft hij zelf een lening uitgeschreven voor een bedrag van € 7.500,- tegen een rente van 14% met een looptijd van 30 maanden. Tussen partijen staat vast dat Gedaagde het bedrag van € 7.500,- heeft ontvangen en dat hij 18 aflossingen heeft verricht van € 297,91 waardoor op 31 maait 2009 de hoofdsom € 3.297,30 bedroeg.

Gedaagde betwist met Boobers Uitleners een rentepercentage van 14% te zijn overeengekomen. De kantonrechter verwerpt het betoog. Gedaagde heeft immers zelf op de website van Boober een lening voor€ 7.500,- uitgeschreven tegen een rente van 14% met een looptijd van 30 maanden (lening 452). Boobers Uitleners hebben gezamenlijk € 7.500,- overgemaakt aan Boober. Vervolgens heeft Boober het bedrag aan Gedaagde overgemaakt. Gedaagde heeft zelf de voorwaarden bepaald waaronder hij die lening wilde aangaan. Daarbij is van belang dat Gedaagde enige tijd de overeengekomen aflossingen is nagekomen.

Gedaagde heeft aangevoerd dat in de met Boober afgesloten gebruikersovereenkomst het te betalen rentepercentage niet is opgenomen. Dit laatste is juist. Uit het bovenstaande volgt dat de geldleningsovereenkomst tussen Gedaagde en Boobers Uitleners tot stand is gekomen waarbij, zoals reeds overwogen, Gedaagde de voorwaarden bepaalde. Boobers faciliteerde slechts een platform op internet, waar particulieren om een lening konden verzoeken onder bepaalde voorwaarden (rente en looptijd) en waar andere particulieren voor een gedeelte zich konden inschrijven om de lening te verstrekken. Boober verzorgde de incasso alsmede de administratie.

Gedaagde heeft aangevoerd dat partijen zijn overeengekomen dat hij €7.500,- heeft geleend van Boobers Uitleners voor een periode van 30 maanden. Omdat de overeengekomen 30 maanden zijn verstreken is Gedaagde slechts de wettelijke rente aan Boobers Uitleners verschuldigd. De kantonrechter verwerpt het betoog. Er is sprake van een geldlening met een overeengekomen rente van 14%, af te lossen in 30 maandelijkse termijnen. Indien Gedaagde zich aan de overeenkomst zou houden dan zou Gedaagde binnen 30 maanden alles hebben voldaan inclusief rente. Nu Gedaagde de overeenkomst niet is nagekomen is hij de overeengekomen rente van 14% verschuldigd tot dat de gehele lening is afgelost.

Het bovenstaande voert tot de conclusie dat Gedaagde het restant bedrag aan hoofdsom ad € 3.297,30 en de overeengekomen rente aan Boobers Uitleners verschuldigd is. Gedaagde heeft aangevoerd dat in verband met zijn echtscheiding er een communicatiestoring is opgetreden tussen de bank en hem waarna de automatische incasso ter aflossing van de lening is stopgezet. Gedaagde heeft op dit moment niet voldoende liquide middelen om de vordering in zijn geheel te voldoen. De kantonrechter overweegt dat de door Gedaagde naar voren gebrachte omstandigheden - hoe vervelend deze ook zijn voor Gedaagde - er niet toe leiden dat de vordering moet worden afgewezen. Deze omstandigheden komen voor risico van Gedaagde. Gedaagde kan voor het eventueel treffen van een afbetalingsregeling contact opnemen met Boobers Uitleners omdat het de kantonrechter niet vrij staat om buiten Boobers Uitleners om een dergelijke regeling te bepalen.

Ten aanzien van de gevorderde buitengerechtelijke kosten overweegt de kantonrechter als volgt. Normaal gesproken worden de verrichtingen voorafgaand aan het geding gezien als voorbereiding van de gedingstukken en instructie van de zaak en daarom niet afzonderlijk vergoed. De proceskostenveroordeling is dus in de regel bedoeld als vergoeding voor alle verrichtingen voorafgaand en tijdens de procedure. De buitengerechtelijke kosten worden wel afzonderlijk toegewezen als er sprake is geweest van de volgende uitzondering: de verrichtingen voorafgaand aan het geding hebben bestaan uit een combinatie van (een) aanmaning(en) en het doen van (een) schikkingsvoorstel(len) of het daadwerkelijk  voeren van schikkingsonderhandelingen. Alleen in deze situatie is er zowel een toewijzing van buitengerechtelijke kosten als een proceskostenveroordeling. Uit de door Boobers Uitleners gegeven specificatie van de buitengerechtelijke activiteiten en de overgelegde (standaard) sommatiebrie ven van de gemachtigde van Boobers Uitleners aan Gedaagde blijkt dat de berichten zijn verstuurd naar ofwel een verkeerd adres van Gedaagde, ofwel naar een niet meer bestaand e-mail-adres ofwel naar een niet meer in gebruik zijnde mobiele telefoon van Gedaagde, waardoor Gedaagde deze sommaties aldus niet heeft ontvangen. De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen daarom worden afgewezen.

Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Tevens wordt gedaagde partij veroordeeld in de nakosten, die de kantonrechter begroot op € 100,00. De informatiekosten zullen worden afgewezen nu niet is gesteld dat het maken van die kosten noodzakelijk was voor de goede verrichting van de ambtshandeling.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Boobers Uitleners te betalen € 5.608,25, vermeerderd met de contractuele rente over € 3.297,30 vanaf 22 april 2013 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Gedaagde in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van Boobers Uitleners begroot op € 914/71, waaronder begrepen € 625,00 voor gemachtigdensalaris, onverminderd de eventueel over deze kosten verschuldigde BTW, alsmede in de nakosten, die door de kantonrechter worden begroot op € 100,00;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. G.M.A. van Zaltbommel-Uittenbogaard en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 december 2013.