Geen ondeugdelijke levering want niet in gebreke gesteld

Eiser heeft diverse meubels geleverd aan Gedaagde maar de facturen hiervoor onbetaald gelaten. Als reden geeft de gedaagde dat zij een secretaire en dressoir heeft besteld maar niet geleverd gekregen. Volgens Gedaagde is deze bestelling door Eiser zonder geldige redenen geannuleerd. Een bankstel is met veel vertraging geleverd, bovendien met een verkeerde kleur en er waren problemen met de stoffering. Gedaagde heeft in afwachting van de afhandeling van de klachten de betaling van de facturen opgeschort. Eiser betwist dit verweer. Het is nu aan gedaagde om haar verweer te onderbouwen met bewijsstukken. Gedaagde slaagt hier niet in, waardoor de kantonrechter de vordering toewijst.

Datum: 1 oktober 2007
Rechtbank: Arnhem, Sector kanton, Locatie Arnhem
Zaaknummer: 495984 \ CV EXPL 07-3666

Vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eiser gevestigd te

eisende partij

gemachtigde mr. drs. C. Sneevliet (IntoCash) tegen

Gedaagde, handelende onder de naam, wonende

gedaagde partij

gemachtigde mr. B.J. Driessen

Partijen worden hierna Eiser en Gedaagde genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

het tussenvonnis van 9 juli 2007

de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen van 11 september 2007.

De vordering en het verweer

Eiser vordert de veroordeling van Gedaagde tot betaling van een bedrag van € 2.363,34, te vermeerderen met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten ad € 300,00 , alsmede de veroordeling van Gedaagde in de kosten van dit geding.

Eiser legt aan haar vordering ten grondslag dat zij aan Gedaagde diverse meubels heeft geleverd, en hiervoor facturen heeft verstuurd aan Gedaagde met een totaalbedrag van € 2.363,34. Gedaagde heeft de facturen onbetaald gelaten.

Gedaagde voert verweer. Zij heeft een secretaire en dressoir besteld maar niet geleverd gekregen. Volgens Gedaagde is deze bestelling door Eiser zonder geldige redenen geannuleerd. Een bankstel is met veel vertraging geleverd, bovendien met een verkeerde kleur en er waren problemen met de stoffering. Gedaagde heeft in afwachting van de afhandeling van de klachten de betaling van de facturen opgeschort. Door de annulering van de bestelling, lijdt Gedaagde schade, welke zij wil verhalen op Eiser. Gedaagde zou kortingen hebben moeten verlenen aan afnemers. Tevens betwist zij de buitengerechtelijke kosten.

De beoordeling

Gedaagde erkent dat zij bestellingen heeft geplaatst bij Eiser en daarvoor facturen heeft ontvangen. Gedaagde stelt dat zij problemen heeft ontdekt nadat een bankstel is geleverd. Dit heeft zij bij Eiser aangegeven. Zij stelt tevens dat een door haar gedane bestelling door Eiser zonder geldige redenen is geannuleerd. Ook stelt Gedaagde dat zij schade heeft geleden doordat zij haar afnemers kortingen heeft moeten geven vanwege een verkeerde uitvoering van de bestelling. Om deze redenen heeft zij de betaling van alle openstaande facturen opgeschort.

Gedaagde heeft de hiervoor genoemde verweren niet nader onderbouwd en geen begin van bewijs geleverd, hoewel dit wel op haar weg ligt, nu zij de vordering (gedeeltelijk) betwist. Uit niets blijkt dat Gedaagde tijdig heeft gereclameerd. Ook is niet aannemelijk geworden dat er sprake was van een onrechtmatige annulering aan de zijde van Eiser. Eiser heeft aannemelijk gemaakt dat zij direct bij de telefonische bestelling van Gedaagde heeft aangegeven dit meubelprogramma niet langer te leveren. De kantonrechter is van oordeel dat er geen koopovereenkomst en dus ook geen leveringsplicht tot stand is gekomen. De schade die Gedaagde stelt te lijden, doordat zij kortingen aan haar afnemers heeft moeten verlenen, wordt niet nader onderbouwd.

Nu Gedaagde er niet is geslaagd haar verweer voldoende te onderbouwen, zal de kantonrechter de vordering toewijzen.

Aannemelijk is dat Eiser kosten voor buitengerechtelijke werkzaamheden heeft gemaakt. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke kosten is in overeenstemming met de gebruikelijke en redelijke tarieven en wordt daarom toegewezen.

Gedaagde wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen.

De beslissing

De kantonrechter

veroordeelt Gedaagde aan Eiser te betalen een bedrag van € 2762,07, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2363,34 vanaf 27 april 2007 tot de dag van voldoening;

veroordeelt Gedaagde in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van Eiser begroot op € 70,85 aan dagvaardingskosten, € 199,00 aan vastrecht en € 350,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.