Hagelschot aan verweren faalt volledig

Eiser beheert een dochterpagina van Startpagina.nl. Hierop heeft zij een weblink van gedaagde gezet en in verband daarmee facturen aan Gedaagde gezonden. Een van deze facturen heeft Gedaagde onbetaald gelaten. Gedaagde voert een aantal verweren die de kantonrechter achtereenvolgens behandelt. Zo zouden bedragen verkeerd zijn berekend en zou Eiser niet bevoegd zijn. Alle veweren worden echter verworpen en Gedaagde wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Datum: 5 juni 2007
Rechtbank: Groningen, Sector kanton, Locatie Winschoten
Zaaknummer: 315929 / 07-442

Vonnis

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eiser B.V., gevestigd en kantoorhoudende te,  eiseres, gemachtigde mr. drs. C. Sneevliet, werkzaam bij IntoCash, gevestigd te 3044 AD Rotterdam, Bornissestraat 35,

tegen

Gedaagde, voorheen h.o.d.n. A, momenteel onder meer h.o.d.n. B en C, gevestigd en kantoorhoudende te, wonende te, gedaagde, in persoon procederende.

Procesgang

Eiser, hierna te noemen Eiser, heeft op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd gedaagde, hierna te noemen Gedaagde, te veroordelen tot betaling van €2.261,00 met rente en incassokosten, één en ander met zijn veroordeling in de kosten van het geding.

Gedaagde heeft geantwoord met conclusie tot afwijzing van het gevorderde.

Partijen hebben respectievelijk gerepliceerd en gedupliceerd, waarna vonnis is bepaald.

Overwegingen

Als gesteld en niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist kan van het volgende worden uitgegaan.

Eiser beheert een dochterpagina van Startpagina.nl met de naam D.nl.

Gedaagde heeft aanvankelijk gehandeld onder de naam A en handelt thans onder de naam B en/of C.

In de periode september 2004 tot en met oktober 2006 heeft Eiser op haar website D.nl de link C.nl geplaatst. Zij heeft in verband daarmee facturen aan Gedaagde gezonden. De 4 facturen over de periode september 2004 tot oktober 2005 zijn door Gedaagde betaald.

In de periode september 2005 tot december 2005 heeft Eiser op haar website de link E.nl geplaatst. Uit de overgelegde stukken blijkt dat tot die plaatsing per e-mail opdracht is gegeven door Gedaagde (C/E.nl). Voorts blijkt dat hiervoor een prijs van C 100,-- per maand exclusief BTW is overeengekomen is en dat Gedaagde op 17 augustus 2005 heeft verzocht om toezending van de factuur voor de komende 3 maanden. Deze factuur ad € 357,- is hem op 22 augustus 2005 toegezonden Gedaagde heeft deze factuur niet betaald.

Bij e-mail van 21 oktober 2005 heeft Gedaagde aan Eiser laten weten dat de E.nl link mocht verdwijnen omdat E.nl zou worden afgestoten. De voorzetting van C werd op prijsgesteld.

Eiser stelt dat zij recht heeft op betaling van haar facturen, rente en de buitengerechtelijke kosten die zij heeft moeten maken omdat Gedaagde met betaling in gebreke is gebleven.

Gedaagde voert een aantal verweren die de kantonrechter hieronder achtereenvolgens zal behandelen.

wilsovereenstemming

Volgens Gedaagde is tussen partijen geen wilsovereenstemming bereikt over plaatsing op de website. Volgens hem heeft slechts een externe werknemer van zijn organisatie een aanmelding ingevuld voor een gratis vermelding. Gezien het grote aantal e-mailberichten op naam van Gedaagde, waaronder de opdracht tot plaatsing van de link E.nl en de verlenging van de plaatsing van de link C.nl en het feit dat door hem de eerste 4 facturen zijn betaald moet dit verweer worden verworpen.

bevoegdheid factureren

Gedaagde stelt dat, voor zover er al sprake is van een overeenkomst, de bevoegdheid tot factureren uitsluitend toekomt aan Startpagina BV, de eigenaar van kado.startpagina.nl. Ook dit verweer moet worden verworpen. Eiser is als beheerder van de dochterpagina gerechtigd om overeenkomsten te sluiten met derden en zij kan uiteraard ook nakoming van die overeenkomsten vragen.

onjuiste en niet authentieke correspondentie en e-mails

De stelling van Gedaagde dat de overgelegde correspondentie niet van toepassing is op deze kwestie en dat in de e-mails wijzigingen, opmerkingen en aanvullingen zijn aangebracht is in het geheel niet onderbouwd en moet daarom worden verworpen.

overname A

Gedaagde stelt dat met overdracht van het bedrijf A aan Z ook de factuur met betrekking tot E.nl is overgedragen en de overnemer zou volgens Gedaagde de factuur hoogstwaarschijnlijk hebben betaald. De kantonrechter is met Eiser van oordeel dat overdracht van het bedrijf Eiser niet regardeert; het betreft hier een factuur van 22 augustus 2005, dus van voor de overdracht. Dat Luik de factuur heeft betaald wordt betwist en is ook niet komen vast te staan.

Factuur C.nl

Gedaagde heeft bij conclusie van dupliek voor het eerst aangevoerd dat deze factuur te hoog is. Nu uit de stukken niet blijkt dat Gedaagde daar ooit eerder tegen heeft geprotesteerd gaat de kantonrechter ervan uit gaat dat Eiser van Gedaagde het overeengekomen bedrag in rekening heeft gebracht.

wettelijke rente

Gedaagde stelt dat de rente onjuist is berekend. De kantonrechter verwerpt deze stelling; Eiser mag rente berekenen vanaf de vervaldatum van de facturen omdat Gedaagde toen in verzuim was.

Gezien het voorgaande is de vordering van betreft de hoofdsom van € 2261,00 en de wettelijke rente toewijsbaar. De vordering terzake van de buitengerechtelijke incassokosten zal als overigens niet betwist ook worden toegewezen.

Gedaagde zal, als in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Gedaagde tegen voldoende bewijs van kwijting aan Eiser te betalen het bedrag van € 2952,12 vermeerderd met de wettelijke rente over het bedrag van € 2261,00 vanaf 28 november 2006 tot aan de dag van de algehele voldoening;

veroordeelt Gedaagde in de kosten van deze procedure die tot aan de dag van deze uitspraak aan de zijde van Eiser worden nu vastgesteld op € 199,00 aan griffierecht, € 70,85 aan explootkosten en € 350,00 voor salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R. van Baak-Klijnsma, kantonrechter, en op 5 juni 2007 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.