Huurder aansprakelijk voor schade door lekkage

Eiseres huurt een pand onder het appartement van de gedaagde. In het appartement van gedaagde is een lekkage ontstaan, doordat de slang voor het waterafvoer van de wasmachine niet was aangesloten op een daarvoor bestemde afvoer, maar in het doucheputje. Het water is daardoor naar beneden gestroomd en er is waterschade ontstaan. Gedaagde erkent dat er waterschade is ontstaan, maar betwist dat hij daarvoor aansprakelijk is. De schade is ontstaan door een verstopte afvoer en volgens hem is dan de verhuurder aansprakelijk. De rechter oordeelt als volgt. Gedaagde heeft, ondanks een verstopte afvoer, gebruik gemaakt van de wasmachine door de slang boven de afvoer van de douche te houden. Gedaagde heeft geen zorg (laten) (ge)dragen voor een deugdelijke afvoer in de badkamer, waardoor het water in het pand van eiseres is terechtgekomen. Hierdoor heeft eiseres schade geleden. Gedaagde heeft jegens eiseres zich onrechtmatig gedragen. De door eiseres geleden schade dient dan ook door gedaagde te worden vergoed. De vordering zal als onvoldoende weersproken worden toegewezen.

Datum: 1 oktober 2009
Rechtbank: Rotterdam, sector Kanton, locatie Rotterdam
Zaaknummer: 963029 \ CV EXPL 09-6206

Vonnis

in de zaak van

de commanditaire vennootschap Eiser, woonplaats:

eiseres bij exploot van dagvaarding van 19 februari 2009, gemachtigde: IntoCash te Rotterdam,

tegen

Gedaagde, woonplaats: gedaagde,

gemachtigde: mr. W.H.J.W. de Brouwer te Rotterdam.

Het verloop van het proces

Eiseres heeft - onder overlegging van producties - gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen aan eiseres te betalen € 5.000,00 met rente en kosten zoals in de dagvaarding omschreven.

Gedaagde heeft op de eis geantwoord.

Bij vonnis van 12 maart 2009 is een comparitie van partijen gelast die is gehouden op 16 april 2009. Van het besprokene is proces-verbaal opgemaakt.

Eiseres heeft een akte genomen.

Gedaagde heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, niet meer gereageerd. Het vonnis is bepaald op heden. De vordering

De vordering strekt tot betaling van een bedrag van € 5.000,00 bestaande uit geleden waterschade, buitengerechtelijke kosten en rente.

Ter comparitie van partijen heeft eiseres afstand van het meerdere gedaan.

De standpunten van partijen

Aan de eis heeft eiseres - zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag gelegd.

Eiseres huurt een pand gelegen op de hoek van de. Het appartement direct boven eiseres wordt gehuurd door gedaagde. In het appartement van gedaagde is er een lekkage ontstaan, doordat de slang voor het waterafvoer van de wasmachine niet was aangesloten op een daarvoor bestemde afvoer, maar in het doucheputje. Het water is daardoor naar beneden gestroomd. Aan de opstal en de inventaris van eiseres is waterschade ontstaan. De omvang van de schade is vastgesteld door een expert van CED Nomex. De schade bedraagt € 4.954,49. Ten tijde van de lekkage had eiseres geen inboedelverzekering.

Eiseres betwist dat er sprake was van een ontstopping voordat gedaagde de woning huurde. Indien er sprake was van een verstopping toen gedaagde de woning huurde, had gedaagde de verhuurder kunnen aanspreken voor het herstellen van het gebrek of bij het uitblijven van reactie daarop een derde kunnen inschakelen.

Eiseres heeft door middel van een brief d.d. 4 juni 2007 gedaagde aansprakelijk gesteld voor de geleden waterschade. Gedaagde heeft ondanks sommaties de schade onbetaald gelaten.

Gedaagde heeft tegen de vordering - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.

Gedaagde erkent dat er waterschade bij eiseres is ontstaan. Gedaagde betwist echter dat hij aansprakelijk is voor de schade. De verhuurder is hiervoor verantwoordelijk. De schade is namelijk ontstaan door een verstopte afvoer. De afvoer voor de wasmachine was al verstopt toen gedaagde de woning huurde. Omdat de afvoer verstopt was heeft gedaagde de wasmachineslang in de douchecabine gelegd. Het water is de doucheruimte gekomen en heeft gelekt bij eiseres.

De beoordeling van de vordering

Als onweersproken staat vast dat eiseres schade heeft geleden door een lekkage. Deze is veroorzaakt dooreen verstopte afvoer in het gehuurde van gedaagde. Gedaagde heeft ter comparitie van partijen verklaard dat hij bij de eigenaar heeft geklaagd over een verstopte afvoer, maar deze stelling is door eiseres weersproken. Het had dan ook op de weg van gedaagde gelegen om zijn stelling nader te onderbouwen. Hiervan heeft gedaagde geen gebruik gemaakt.

Gedaagde heeft, ondanks een verstopte afvoer, gebruik gemaakt van de wasmachine door de slang boven de afvoer van de douche te houden. Gedaagde heeft geen zorg (laten) (ge)dragen voor een deugdelijke afvoer in de badkamer, waardoor het water in het pand van eiseres is terechtgekomen. Hierdoor heeft eiseres schade geleden. Gedaagde heeft jegens eiseres zich onrechtmatig gedragen. De door eiseres geleden schade dient dan ook door gedaagde te worden vergoed. De vordering zal als onvoldoende weersproken worden toegewezen.

De rente zal worden toegewezen over een bedrag van € 4.954,49, aangezien er voor toewijzing over een hoger bedrag geen deugdelijke grondslag is gesteld.Gedaagde wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen kwijting te betalen € 5.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW over € 4.954,49 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres vastgesteld op € 293,98 aan verschotten en € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Nouwt en uitgesproken ter openbare terechtzitting.