Incassokosten terecht gerekend na betaling hoofdsom

Eiser heeft energie geleverd aan Gedaagde. Gedaagde weet dat hij daar vergoeding voor verschuldigd is, maar verwijst een oproep van het bestuur van de vereniging van eigenaren waarvan hij lid is door zijn eigendom van de woning waaraan de energielevering in kwestie heeft plaatsgevonden. Volgens die oproep zou hij betaling van deze vordering moeten opschorten totdat tussen eiseres en de vereniging van eigenaren overeenstemming zou zijn bereikt over de overdracht van de energievoorziening aan het bungalowpark waarin zijn woning is gelegen. Ondanks die oproep heeft hij op 12 maart 2007 besloten de openstaande hoofdsom toch maar te voldoen. Hij meent dat hem geen vertragingsrente en bijkomende kosten in rekening mogen worden gebracht omdat tussen eiseres en de vereniging van eigenaren vorenbedoelde overeenstemming niet is bereikt. Het verweer van gedaagde wordt verworpen. Hij heeft niet bestreden dat hij krachtens een overeenkomst met eiseres aan haar energiekosten dient te voldoen en ook niet aannemelijk gemaakt dat de door eiseres van hem verlangde vergoeding niet strookt met zijn werkelijke energieverbruik. Gedaagde heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de discussie tussen de vereniging van eigenaren en eiseres over een eventuele overdracht van het beheer over de energielevering aan het park rechtens van invloed dient te zijn op zijn betalingsverplichting tot aan het moment van die mogelijke overdracht. De vordering van eiseres is toewijsbaar en gedaagde wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Datum: 27 december 2007
Rechtbank: Zwolle - Lelystad, sector kanton, locatie Deventer
Zaaknummer: 372322 CV EXPL 07-2665

Vonnis

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EISER, gevestigd en kantoorhoudende te, eisende partij,

gemachtigde drs. A.J.C. Jonker, werkzaam ten kantore van IntoCash te Rotterdam, tegen

de heer GEDAAGDE,

wonende te, gedaagde partij, procederend in persoon.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van: de dagvaarding

het antwoord van de gedaagde partij de nadere toelichting van partij en.

Het geschil

Eiseres vordert betaling van kosten van door haar bemiddeling geleverde energie. Gedaagde heeft de vordering betwist.

De beoordeling

1. Eiseres baseert haar vordering op een overeenkomst tussen partijen en heeft van die overeenkomst ook afschriften bij de dagvaarding overgelegd. Zij vordert tevens buitengerechtelijke incassokosten en vertragingsrente. De oorspronkelijke hoofdsom van € 1200,00 heeft gedaagde op 12 maart 2007 aan haar voldaan. Zij heeft die betaling in de eerste plaats in mindering doen strekken op de openstaande buitengerechtelijke incassokosten en vertragingsrente, zodat zij thans pro resto vordert een bedrag groot € 194,43.

2.Gedaagde heeft de door eiseres gestelde overeenkomst niet betwist. Hij heeft ook niet bestreden dat hij terzake van de levering van energie aan eiseres een vergoeding is verschuldigd. Hij heeft tot zijn verweer een beroep gedaan op een oproep van het bestuur van de vereniging van eigenaren waarvan hij lid is door zijn eigendom van de woning waaraan de energielevering in kwestie heeft plaatsgevonden. Volgens die oproep zou hij betaling van deze vordering moeten opschorten totdat tussen eiseres en de vereniging van eigenaren overeenstemming zou zijn bereikt over de overdracht van de energievoorziening aan het bungalowpark waarin zijn woning is gelegen. Ondanks die oproep heeft hij op 12 maart 2007 besloten de openstaande hoofdsom toch maar te voldoen. Hij meent dat hem geen vertragingsrente en bijkomende kosten in rekening mogen worden gebracht omdat tussen eiseres en de vereniging van eigenaren vorenbedoelde overeenstemming niet is bereikt.

3. Het verweer van gedaagde wordt verworpen. Hij heeft niet bestreden dat hij krachtens een overeenkomst met eiseres aan haar energiekosten dient te voldoen en ook niet aannemelijk gemaakt dat de door eiseres van hem verlangde vergoeding niet strookt met zijn werkelijke energieverbruik. Gedaagde heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de discussie tussen de vereniging van eigenaren en eiseres over een eventuele overdracht van het beheer over de energielevering aan het park rechtens van invloed dient te zijn op zijn betalingsverplichting tot aan het moment van die mogelijke overdracht.

4. De vordering van eiseres is mitsdien toewijsbaar en gedaagde wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagde tegen bewijs van kwijting aan eiseres te betalen een bedrag van € 194,43;

veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van eiseres begroot op:

€ 60,00 voor salaris gemachtigde

€91,12 voor explootkosten

€ 90,00 voor vastrecht;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. A.H. Canté, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 27 december 2007, in tegenwoordigheid van de griffier