Mondelinge opzegging niet door gedaagde bewezen

Eiseres heeft aan gedaagde diensten geleverd - onder meer het aannemen van telefoongesprekken - en deze diensten gefactureerd. Van deze facturen is slechts een klein gedeelte betaald. Partijen hebben uitvoerig over de facturen gediscussieerd. Zo voert de gedaagde aan dat er na verloop van tijd steeds meer ontevredenheid is ontstaan over de kwaliteit van het werk. Ook is er de vraag wanneer er precies een einde aan de samenwerking was gekomen, want volgens gedaagde zijn sommige facturen van na het dienstverband. Gedaagde zegt dat de opzegging mondeling en per brief is gebeurd op verschillende datums. Aangezien de rechter niet weet wat die met deze inconsistentie aan moet, gaat hij uit van de opzegging per e-mail die eiser aanvoert. Hierdoor blijkt dat er geen werkzaamheden zijn gefactureerd van na het dienstverband. Verder kan Eiseres haar werkzaamheden verklaren en blijkt nergens uit dat deze in onvoldoende mate uitgevoerd zijn. De vordering van eiseres wordt samen met alle kosten toegewezen.

Datum: 23 augustus 2006
Rechtbank: Roermond, sector Kanton, locatie Helmond
Zaaknummer: 168509 \ CV EXPL 06-1433

Vonnis

van de kantonrechter te Venlo

in de zaak van:

Eiseres, onder meer h.o.d.n. X, zaakdoende te, eiseres,

gemachtigde: mr. drs. C. Sneevliet, tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gedaagde, gevestigd te,

gedaagde,

gemachtigde: Y.

Het verloop van de procedure:

Er wordt recht gedaan op de volgende stukken:

de inleidende dagvaarding van eiseres met 15 producties.

het antwoord van gedaagde met 6 producties.

de conclusie van repliek van eiseres.

de conclusie van dupliek van gedaagde.

Na deze conclusiewisseling is de zaak op vonnis gesteld. De kantonrechter heeft de uitspraak daarvan bepaald op heden.

Vaststaande feiten:

Eiseres heeft aan gedaagde diensten geleverd - onder meer het aannemen van telefoongesprekken - en in verband daarmee gefactureerd. Aan de dienstverlening door eiseres is een einde gekomen. Gedaagde heeft enkele facturen niet of slechts gedeeltelijk betaald.

De vordering van eiseres:

Eiseres vordert in deze procedure betaling van haar facturen van 3 oktober 2005 (nr. 2458) en 1 november 2005 (nr. 2538). Eiseres heeft ondanks diverse aanmaningen en sommaties geen betaling kunnen verkrijgen van deze facturen. Partijen hebben uitvoerig over deze openstaande facturen gecommuniceerd, veelal per e-mail. Eiseres betwist dat gedaagde diverse malen om specificaties van de aangenomen telefoongesprekken heeft verzocht. Bij ieder inkomend telefoongesprek is er direct een e-mail naar gedaagde gestuurd, zodat gedaagde steeds een overzicht had van de telefoonberichten. Gedaagde had regelmatig betalingsachterstanden bij eiseres. Eiseres heeft gedaagde verzocht post bij haar op te halen en dan tevens contant de openstaande rekeningen te voldoen.

Een en ander heeft op 11 oktober 2005 plaatsgevonden en de partner van de heer Y heeft bij die gelegenheid de tot dan toe openstaande bedragen gedeeltelijk voldaan. Eiseres betwist dat bij die gelegenheid de overeenkomst mondeling is opgezegd. De eerste opzegging die eiseres heeft ontvangen is die per e-mail van 23 oktober 2005. Eiseres betwist dat gedaagde de overeenkomst eerder schriftelijk heeft opgezegd en zij heeft gedaagde meermalen om een kopie van deze schriftelijke opzegging gevraagd.

Eiseres heeft geen bescheiden van klanten van gedaagde onder zich.

Het verweer van gedaagde:

Gedaagde heeft verweer gevoerd tegen de vordering van eiseres en heeft daarbij onder meer - kort en zakelijk samengevat - het volgende naar voren gebracht.

Gedaagde is na verloop van tijd dermate ontevreden geworden over de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden dat hij aanleiding heeft gezien de overeenkomst op te zeggen. Nadat dit mondeling reeds was gebeurd heeft gedaagde de overeenkomst bij brief van 12 oktober 2005 opgezegd.

Gedaagde weigert factuur 2458 te betalen omdat hij meerdere malen om een specificatie heeft verzocht. Gedaagde is van mening dat er onterecht gefactureerd is. Betaling van de andere factuur - nummer 2538 - is evenmin aan de orde nu gedaagde geheel ten onrechte wordt gehouden aan een opzegtermijn van 1 maand.

Voor het overige heeft gedaagde uitvoerig uiteengezet dat de verhouding met eiseres ernstig verstoord is geraakt.

Het oordeel van de kantonrechter:

In de eerste plaats merkt de kantonrechter op dat uit de processtukken overduidelijk naar voren komt dat partijen ernstig met elkaar gebrouilleerd zijn geraakt. De kantonrechter zal evenwel niet ingaan op verwijten die partijen elkaar over en weer maken nu deze immers voor de beoordeling van het tussen hen gerezen geschil niet relevant zijn.

Partijen houdt onder meer verdeeld de vraag wanneer aan de samenwerking een einde is gekomen.

Gedaagde beroept zich aanvankelijk op een mondelinge opzegging per 11 oktober 2005 en legt vervolgens bij antwoord een brief over van 12 oktober 2005. Eiseres stelt bij repliek deze brief niet te kennen en zij twijfelt aan de echtheid daarvan. De kantonrechter overweegt op dit punt als volgt.

Eiseres heeft als productie 5 bij dagvaarding een afschrift overgelegd van een e-mailbericht van gedaagde aan eiseres, gedateerd 23 oktober 2005. In dit e-mailbericht zegt gedaagde de dienstverlening per direct op. Gedaagde refereert daarbij niet aan eerdere mondelinge danwel schriftelijke opzeggingen. Nadat eiseres haar vordering ter incasso uithanden heeft gegeven beroept gedaagde zich op een mondelinge en schriftelijke opzegging per 1 oktober 2005 (productie 12 bij dagvaarding).

Gedaagdes verweer in deze is allerminst consistent te noemen. De kantonrechter houdt het er voor dat gedaagde per e-mail van 23 oktober 2005 de overeenkomst met eiseres heeft opgezegd, welke opzegging door eiseres is geaccepteerd. Eiseres brengt dan ook op goede gronden kosten tot 23 oktober 2005 bij gedaagde in rekening. Het verweer van gedaagde dat eiseres ten onrechte een opzegtermijn hanteert moet daarmee worden gepasseerd. Eiseres doet dit overduidelijk niet hoewel de toevoeging op de betreffende factuur anders doet vermoeden. Eiseres had immers in dat geval ook de maand november 2005 nog kunnen factureren, maar heeft dat om haar moverende redenen nagelaten.

Gedaagde weigert factuur 2458 te voldoen nu daarbij specificaties van de telefoongesprekken ontbreken. Eiseres heeft aangevoerd dat zij telkens bij ieder inkomend telefoongesprek daarvan per e-mail bericht geeft aan gedaagde. Gedaagde heeft deze werkwijze niet betwist. De kantonrechter is van oordeel dat eiseres daarmee de gefactureerde werkzaamheden in voldoende mate heeft toegelicht. Het voert te ver om bij iedere factuur elk inkomend telefoongesprek afzonderlijk te vermelden. Bovendien is niet gebleken dat gedaagde bij eerdere facturen een dergelijke specificatie heeft gevraagd. Het lijkt er meer op dat gedaagde een dergelijk verzoek doet nadat de verhoudingen tussen eiseres en gedaagde ernstig verstoord zijn geraakt.

Uit het vorenstaande volgt dat de vordering van eiseres aan haar dient te worden toegewezen.

Gedaagde zal in de kosten van deze procedure aan de kant van eiseres gevallen worden veroordeeld.

Beslissing:

Veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen behoorlijke kwijting te voldoen de somma van € 351,89, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 283,82 vanaf de vervaldatum der facturen tot aan de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt gedaagde tevens in de kosten van deze procedure aan de kant van eiseres gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op € 281,32, waarin begrepen een bedrag van € 120,00 als salaris voor de gemachtigde.