Rechtsverwerking: na betalingsregeling vertrouwen op niet verdere betwisting

In de zomer heeft de eiser in opdracht van de gedaagde reparaties uitgevoerd aan de sloep van de gedaagde. Hiervoor zijn twee facturen aan de gedaagde verzonden. Tot nu toe is hiervan slechts een voldaan. De reden die de gedaagde geeft is dat er meer gefactureerd is dan tussen partijen was overeengekomen. Hij is het ermee eens dat er meer werk is geleverd dan afgesproken, maar de gedaagde heeft hiervoor geen opdracht gegeven. Uit het sms verkeer blijkt vervolgens dat er eerder een betalingsregeling is besproken tussen de eiser en de gedaagde. De gedaagde heeft toen ingestemd met deze betalingsregeling. De rechter is dan ook van mening dat de eiser er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de gedaagde de factuur niet langer betwistte en zich aan de betalingsafspraak zou houden. De vordering van de eiser zal dus worden toegewezen.

Datum: 24 april 2013
Rechtbank: Amsterdam, Afdeling privaatrecht
Zaaknummer: 1381132 \ HA EXPL 12-1296

Vonnis

in de zaak van:

Eiser, gevestigd te, eiser, nader te noemen Eiser,

gemachtigde mr. E.C.Y. Cheung, IntoCash

tegen

Gedaagde, wonende te, nader te noemen Gedaagde, gedaagde,

gemachtigde N.C.M. Hooimeijer-Consten, DAS Rechtsbijstand

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

de dagvaarding van 12 september 2012 inhoudende de vordering van Eiser, met producties,
de conclusie van antwoord van Gedaagde, met producties.

Ingevolge tussenvonnis van 7 november 2012 heeft op 30 januari 2013 een bijeenkomst van partijen plaatsgevonden. Het proces-verbaal hiervan bevindt zich bij de stukken.

Daarna is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten en omstandigheden

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

In de zomer van 2011 heeft Eiser in opdracht en voor rekening van Gedaagde reparaties uitgevoerd aan de sloep van Gedaagde. Begin augustus 2011 heeft Gedaagde de gerepareerde boot opgehaald bij Eiser.

De oorspronkelijke kosten voor de werkzaamheden waren € 9.500,-. Deze zijn na overleg tussen partijen met € 1.000,- verlaagd tot € 8.500,-. Op 13 augustus 2011 heeft Eiser aan Gedaagde een factuur gezonden voor het bedrag van € 6.234,00 aan materiaalkosten en € 2.200,00 aan arbeidsloon. Gedaagde heeft dit laatste bedrag in contanten voldaan.

De navolgende sms-berichten zijn tussen partijen gewisseld:

"Afzender: Eiser (...)
Datum: 01-10-11
Tijd: 11:37:27
Bericht:

Beste , Zou jij die rekening over willen maken incl. die 66 euro! Dat wordt wel eens tijd. Bovendien kom ik een beetje in de problemen nu met geld! Het bedrag is 6300 euro.(...)  Eiser

Afzender: Gedaagde (...)
Datum: 01-10-11
Tijd: 11:51:44
Bericht:

Hi ..Dat begrijp ik.. Je hebt mij aangeboden om in delen het bedrag over te maken. Dat zou ik graag willen omdat het bedrag veel hoger is uitgevallen dan de bedoeling was. Ik wacht zelf op een aantal facturen die binnen komen... Ik zal je zsm betalen..groet en goed weekend

Afzender: Eiser (...)
Datum: 16-11-11
Tijd: 10:27:44
Bericht:

Beste , Kunnen wij een betalingsafspraak maken over het nog te betalen bedrag? Dit gaat niet helemaal goed(...) Laat mij even weten welk bedragje per maand zou kunnen betalen. (...)

Afzender: Gedaagde (...)
Datum: 16-11-11
Tijd: 13:42: 41
Bericht:

Hi ...Ik stel voor om deze maand te beginnen met € 1000 per maand.. Zodra meer mogelijk is zal ik dat zsm doen... Hoop dat jij je hier ook in kunt vinden. Gr.

Afzender: Eiser (...)
Datum: 16-11-11
Tijd: 14:09:05
Bericht:

Ja dat vind ik een goed idee. (...)

Afzender: Gedaagde (...)
Datum: 01-12-11
Tijd: 13:07:01

Bericht:

Vandeweek betaal ik je eerste termijn... Goed weekend alvast! Gr M

Tussen 21 december 2011 en 13 januari 2012 heeft Eiser twee sms-en aan Gedaagde verzonden met verzoek over te gaan tot betaling van de nog openstaande factuur. Hierop antwoordde Gedaagde telkens met een sms gelijk aan die van 16 november 2011, tijd 13:42:41.

Afzender: Eiser (...)
Datum: 24-01-12
Tijd :21:18:00
Bericht:

Beste , Het spijt me werkelijk dat ik je weer een sms moet sturen. Ik kan hier na echt niets anders dan dat wat ik echt niet wil! Maar dan hand ik deze over aan een incasso maar daar worden we alle twee niet beter van! Dus bij deze aub doe er wat aan! Groet, .

Afzender: Gedaagde (...)
Datum: 10-2-12
Tijd: 23:25:36
Bericht:

... Stop direkt met het lastig vallen van zakenrelaties anders zal mijn advocaat contact met jullie opnemen vanwege laster. Ik heb informatie ingewonnen over het te betalen bedrag... we hadden 4500 afgesproken.. Daar heb ik getuige van., de rekening is veel hoger geworden zonder overleg. [...]

Afzender: Eiser (...)
Datum: 10-2-12
Tijd: 23:36:01
Bericht:

Beste  (...) Als je naar de rekening kijkt zal je zien dat je ook veel meer hebt laten doen. Bovendien staan er ook materialen op zoals verf en materiaal voor je motor kist en ga zo maar door. Bovendien zijn we na al bijna een jaar verder en had je daar dus al veel eerder werk van kunnen maken.. Je reageert niet op mij dus ga ik naar je opzoek. [...]

Afzender: Eiser (...)
Datum: 25-2-12
Tijd: 15:04:55
Bericht:

weer niets van je gehoord! Ik geef je tot vrijdag 2 maart op het hele bedrag over te maken! Dat is 6234,-euro [...]

Vordering en verweer

Eiser vordert dat Gedaagde bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis zal worden veroordeeld tot betaling van:

€ 6.234,00 aan hoofdsom;
€ 700,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
€ 257,84 aan rente, berekend vanaf vervaldatum tot 7 september 2012;
rente over € 6.234,00 vanaf 7 september 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;
de proceskosten van Eiser.

Eiser stelt kort gezegd dat zij in opdracht en voor rekening van Gedaagde werkzaamheden heeft verricht voor een totaal bedrag van € 8.434,-. Hiervoor heeft zij twee facturen aan Gedaagde gezonden. Tot nu toe is hiervan slechts € 2.200,- voldaan.

Gedaagde voert verweer tegen de vordering en voert onder meer aan dat er meer gefactureerd is dan tussen partijen was overeengekomen. Indien er meer werk is geleverd dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht is gegeven, dan heeft Gedaagde daartoe geen aanvullende opdracht gegeven.

Beoordeling

Eiser stelt zich - allereerst en meest vergaand - op het standpunt dat Gedaagde niet na bijna een halfjaar kan aankomen met de stelling dat de hoogte van de rekening niet zou kloppen. Eiser is Gedaagde tegemoet gekomen door, na een gesprek tussen partijen, de oorspronkelijke kosten voor de verrichte werkzaamheden met € 1.000,- te verlagen. Hierna zijn de twee facturen verzonden. Uit de inhoud van de sms-berichten en het feit dat er een betalingsregeling was overeengekomen mocht Eiser er op vertrouwen dat Gedaagde instemde met de aangepaste hoogte van de facturen. Gedaagde heeft zonder protest de factuur van €2.200,- voor het arbeidsloon betaald.

Gedaagde voert verweer en stelt zich allereerst op het standpunt dat hij wel direct geprotesteerd heeft bij Eiser over de hoogte van de factuur toen hij hiervan telefonisch op de hoogte werd gesteld. Eiser heeft vervolgens aangeboden om een betalingsregeling te treffen, maar dit aanbod is nooit aangenomen door Gedaagde. Pas daarna heeft Gedaagde de aanvullende factuur ontvangen. Er is dus geen sprake van rechtsverwerking.

De kantonrechter begrijpt de meest vergaande stelling van Eiser als een beroep op het leerstuk van de rechtsverwerking. Allereerst dient beoordeeld te worden of Eiser terecht een beroep doet op rechtsverwerking aan de zijde van Gedaagde. In aanmerking genomen dat een beroep op rechtsverwerking neerkomt op een beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid kan een zodanig beroep slechts in uitzonderlijke omstandigheden gegrond worden geoordeeld. Er zullen genoegzame concrete feiten moeten zijn aangevoerd, waarop dit beroep kan worden gegrond. Immers daartoe is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden vereist als gevolg waarvan bij Eiser het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat Gedaagde de hoogte van de factuur niet (langer meer) zou betwisten. Dit brengt ook mee dat een enkel tijdsverloop niet voldoende is om van rechtsverwerking te spreken.

Onweersproken is ter zitting door Eiser gesteld dat met Gedaagde in augustus 2011 de kosten zij besproken en dat, na vermindering van de kosten met een bedrag van € 1.000,-, Gedaagde de facturen heeft ontvangen en tevens met Gedaagde een betalingsregeling is besproken. Uit de gewisselde sms-berichten in de periode oktober 2011 en 10 februari 2012 blijkt vervolgens dat Gedaagde heeft ingestemd met deze betalingsregeling en op basis daarvan heeft toegezegd de rekening in termijnen te voldoen. De kantonrechter is gelet op de opstelling van Gedaagde in de periode na bespreking en aanpassing van de oorspronkelijke bedrag in augustus 2011 tot aan februari 2012 van oordeel dat Eiser er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat Gedaagde de factuur niet langer betwistte en zich aan de betalingsafspraak zou houden. Gedaagde heeft derhalve zijn recht om de factuur alsnog en wederom te betwisten verwerkt. De vordering van Eiser zal dus worden toegewezen. De overige aangevoerde gronden en weren behoeven derhalve geen bespreking meer.

Gedaagde stelt zich ten aanzien van de gevorderde wettelijke rente op het standpunt dat deze niet voor vergoeding in aanmerking komt omdat Eiser het aanbod van Gedaagde om het niet betwiste deel van de vordering tegen finale kwijting over en weer te vergoeden steeds heeft afgewezen. Vergoeding van de wettelijke rente is door deze vertragende beslissing van Eiser niet aan Gedaagde toe te rekenen. Tevens beroept Gedaagde zich op zijn opschortingsrecht

Gelet op het feit dat de vordering van Eiser in zijn geheel zal worden toegewezen, zal ook de gevorderde wettelijke rente over het gehele bedrag worden toegewezen. Het door Gedaagde ingeroepen opschortingsrecht kan hem in deze niet baten nu niet gebleken is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Eiser.

Eiser stelt voor een bedrag van € 700,— aan buitengerechtelijke kosten gemaakt te hebben en vordert vergoeding daarvan. Gedaagde betwist deze kosten. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten zal - mede gelet op de door deze rechtbank gevolgde aanbevelingen van het Rapport Voorwerk II -worden afgewezen. Uit de door Eiser gegeven omschrijving van de verrichte werkzaamheden blijkt niet dat kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De kosten waarvan Eiser vergoeding vordert, moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten. De kantonrechter zal de gevorderde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten afwijzen.

Bij deze uitkomst van de procedure wordt Gedaagde als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Eiser.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan Eiser van:

€ 6.234,00 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 september 2012 tot aan de voldoening;
€ 257,84 aan rente, berekend tot 7 september 2012;
veroordeelt Gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van Eiser tot op heden begroot op:
griffierecht € 437,00
explootkosten € 87,17
salaris gemachtigde € 500,00  (2ptn x € 250,-)

totaal €1.024,17 inclusief eventueel verschuldigde btw;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. A.E. de Vos, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 april 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.