Software voldoet aan overeenkomst ondanks ontbreken van een zoekfunctie

Tussen Eisers en de gedaagde is een overeenkomst gesloten. Zo had gedaagde de mogelijkheid om de software van Eisers te gebruiken. Gedaagde heeft hier echter niet voor betaald en stelt dat er gebreken waren aan de software. Het beschikt namelijk niet over een zoekfunctie waardoor de software volgens hem onbruikbaar is. Gedaagde stelt dus dat dit gebrek een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigd. Eisers betwisten gemotiveerd dat het ontbreken van deze zoekfunctie rechtvaardigd dat de overeenkomst ontbonden zou moeten worden. De rechter oordeelt dat deze buitengerechtelijke ontbinding inderdaad ten onrechte is ingeroepen. Als de zoekfunctie werkelijk zo essentieel was had Gedaagde de overeenkomst eerder moeten willen ontbinden. In plaats daarvan heeft hij de software maanden goed kunnen gebruiken en heeft hij bovendien via e-mails aangegeven er tevreden mee te zijn. Gedaagde wordt in alle kosten veroordeeld.

Datum: 10 december 2014
Rechtbank: Rechtbank Gelderland
Zaaknummer: 3335687 CV 14-6058

vonnis

in de zaak van

1.  Eiser 1,

2.  Eiser 2,

beiden wonende te, eisende partij,

gemachtigde: mr. E.C.Y Cheung,

tegen

Gedaagde B.V.,

gevestigd te, gedaagde partij, procederend in persoon.

Partijen worden in het hierna Eisers en Gedaagde genoemd.

 

1. Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

-  de dagvaarding van 12 augustus 2014

-  de conclusie van antwoord;

-  de conclusie van repliek;

-  de conclusie van dupliek.

Ten slotte is vonnis bepaald.

 

2. De feiten

2.1 Bij e-mail d.d. 28 september 2012 heeft Gedaagde aan Eisers c.s., voor zover thans van belang, geschreven:

" Zoals gezegd willen wij zo snel mogelijk starten met de catalogus voor Nederland. Wij zullen deze catalogus plaatsen op onze website en onze buitendienst voorzien van een iPad zodat zij op deze manier het actuele assortiment aan klanten kunnen laten zien."
 

2.2 Op 4 oktober 2012 heeft Gedaagde met de vennootschap onder firma Eisers v.o.f. een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft betrekking op:

lx jaarlicentie E-Professional voor het onbeperkt beheren van 6 online publicaties o.b.v. het door u aangegeven gebruik en onze offerte van 28 september 2012 voor € 3370 per jaar

-   lx mini-bladeranimatiemodule voor € 195 per jaar

-   lx videomodule gratis

-  Eenmalige setup-kosten gratis"

De ingangsdatum van de licentie is 15 oktober 2012.

In de overeenkomst is bepaald dat de licentie stilzwijgend op jaarbasis wordt verlengd en dat deze per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van 1 maand kan worden opgezegd.
 

2.3 Bij e-mail d.d. 24 oktober 2012 heeft Gedaagde, voor zover thans van belang, aan Eisers c.s. geschreven:

"Ja, de eerste twee leveranciers staan nu in de digitale catalogus en dat ging zeer eenvoudig. Ook op een iPad zijn deze goed leesbaar."
 

2.4 Bij e-mail d.d. 24 september 2013, 13.23 uur, heeft Gedaagde, voor zover thans van belang, aan Eisers c.s. geschreven:

"Wij hebben een tijdje geleden al eens gesproken over het feit dat het lastig zoeken is in de digitale catalogus indien deze op een iPad wordt bekeken (in de pc versie heb je immers wel een zoekfunctie). Jij hebt toen aangegeven daar mee bezig te zijn. Hoe ver zijn jullie daarmee?"
 

2.5 Bij e-mail d.d. 24 september 2013, 13.44 uur, heeft Eisers c.s., voor zover thans van belang, aan Gedaagde geschreven:

"Volgende maand gaan we het nieuwe dasboard introduceren.

Daarna kunnen we met de iPad/tablet viewer aan de slag waar we de zoekfunctie in mee gaan nemen.

Dat zal nog wel een paar maanden werk zijn, maar we maken nu dus voortgang!"
 

2.6 Bij brief d.d. 10 oktober 2013 heeft Gedaagde, voor zover thans van belang, aan Eisers c.s. geschreven:

"Hierbij delen wij u mede dat wij de licentie voor E-Professional en bijbehorende opties per direct wensen te beëindigen.

Wij zijn van mening dat het door u aan ons aangeboden bladersysteem niet overeenkomt met hetgeen ons destijds is voorgehouden en derhalve niet voldoet aan onze wensen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en ontvangen graag een bevestiging van ons schrijven evenals de definitieve datum van beëindiging."
 

2.7  Bij e-mail d.d. 30 oktober 2013 heeft Eisers c.s., voor zover thans van belang, aan Gedaagde geschreven:

"Ik ben ruim twee weken in het buitenland geweest en vandaag weer begonnen en zag datje de relatie per direct wil opzeggen. Dat is verrassend en spijtig om te horen. Wat is de reden daarvan? Jullie lopende jaar eindigt op 15 oktober 2014. Tot die tijd kunnen jullie natuurlijk nog van E gebruik maken (wat jullie nog steeds doen zie ik).

Maar hopelijk heroverwegen jullie t.z.t. jullie beslissing. Wij gaan sowieso volgende maand een grote update lanceren en krijgen dan heel veel ontwikkelkracht vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Als je me doorgeeft waar jullie het meeste behoefte aan hebben, kunnen we daar ook rekening mee houden."
 

2.8 Bij factuur d.d. 1 november 2013 heeft Eisers c.s. een bedrag van € 4.313,65 inclusief BTW (€ 3.565,00 exclusief BTW) aan Gedaagde in rekening gebracht,

bestaande uit een bedrag van € 3.370,00 exclusief BTW aan 'jaarlicentie E-Professional' en een bedrag van € 195,00 exclusief BTW aan 'mini-bladeranimatie 1 jaar online'. Deze factuur is onbetaald gelaten.
 

2.9 De vennootschap onder firma Eisers v.o.f., waarvan eisers vennoten waren, is per 31 december 2013 opgeheven.
 

2.10 Bij e-mail d.d. 7 februari 2014 heeft Gedaagde, voor zover thans van belang, aan Eisers c.s. geschreven:

"Bij deze laat ik je weten niet langer te kunnen en te willen wachten op de update. Ondanks diverse toezeggingen zijn de beloofde, en voor ons noodzakelijke, verbeteringen nog steeds niet doorgevoerd. Reden voor ons om te besluiten per direct de digitale catalogus op een andere manier in te vullen en geen gebruik meer te maken van de digitale catalogus.

Wat de factuur betreft lijkt het me alleszins redelijk dat wij slechts dat deel van de factuur betalen over de periode waarin wij gebruik hebben gemaakt van de catalogus. Concreet: de periode vanaf 1 november 2013 tot 28 februari 2014. Zijnde 4 maanden. Wij zullen dit bedrag aan u overmaken."

 

3. De vordering en het verweer

3.1 Eisers c.s. vordert veroordeling bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, van Gedaagde tot betaling aan Eisers c.s. van een bedrag van € 5.232,00, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 4.313,65 vanaf 22 juli 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede Gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding en de nakosten, indien en voor zover Gedaagde niet binnen de wettelijke termijn van twee dagen na betekening, althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, aan het in deze te wijzen vonnis heeft voldaan.
 

3.2 Eisers c.s. legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. De factuur d.d. 1 november 2013 ad € 4.313,65 moet alsnog worden voldaan. Gedaagde is hiernaast wettelijke handelsrente - een tot en met 22 juli 2014 berekend bedrag van € 245,14 daaronder begrepen - verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten tot een bedrag van € 673,21 inclusief BTW.
 

3.3 Gedaagde heeft verweer gevoerd tegen de vordering en geconcludeerd tot afwijzing, op welk verweer zo nodig in het navolgende zal worden ingegaan.

 

4. De beoordeling

4.1 Partijen verschillen van mening over de vraag of de door Eisers c.s. aan Gedaagde geleverde software voor het aanmaken van een digitale catalogus zodanige gebreken vertoont dat als gevolg daarvan ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is.
 

4.2 Volgens Gedaagde beantwoordt de aan haar geleverde software niet aan de overeenkomst, nu het niet beschikt over de eigenschappen die zij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Zij heeft daartoe gesteld dat de digitale catalogus wegens het ontbreken van een zoekfunctie niet bruikbaar is op een iPad. Van de zijde van Eisers c.s. wordt betwist dat de geleverde software niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 

4.3 De vraag is aldus wat Gedaagde van de geleverde software mocht verwachten. Dit is mede afhankelijk van hetgeen partijen zijn overeengekomen en wat zij hierover hebben besproken. Blijkens de e-mail van Gedaagde van 28 september 2012 wilde Gedaagde met de software een catalogus op haar website kunnen plaatsen en wilde zij daarnaast dat de buitendienst met gebruikmaking van een iPad het actuele assortiment aan klanten zou kunnen laten zien. Niet in geschil is dat de digitale catalogus op zowel pc als laptop goed functioneerde. Ter discussie staat de wijze waarop de catalogus op een iPad functioneert.
 

4.4 Volgens Gedaagde was de catalogus op een iPad niet bruikbaar vanwege het ontbreken van een zoekfunctie. Dit is van de zijde van Eisers c.s. gemotiveerd betwist. Eisers c.s. heeft bij repliek gemotiveerd gesteld dat hetgeen Gedaagde blijkens haar e-mail d.d. 28 september 2012 wenste, namelijk het door middel van een iPad kunnen tonen van haar actuele assortiment, zeer wel mogelijk was. Dit kan door middel van de iPad viewer app die juist daarvoor is gemaakt, aldus Eisers c.s. Het bestaan van die app is van de zijde van Gedaagde niet weersproken, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan. De stelling van Eisers c.s. dat de catalogus hierdoor goed toonbaar was op een iPad, wordt ondersteund door de inhoud van de e-mail die Gedaagde op 24 oktober 2012 aan Eisers c.s. heeft gestuurd en waarin zij letterlijk schrijft dat de door haar aangemaakte catalogi op de iPad "goed leesbaar zijn". Dat Gedaagde daarnaast ook de aanwezigheid van een zoekfunctie op de iPad van essentieel belang achtte, kan uit de offerteaanvraag noch de overeenkomst worden afgeleid. Bovendien valt niet in te zien waarom Gedaagde, als die zoekfunctie voor haar zo essentieel was, pas meer dan een jaar na ingebruikname van de software op die grond de buitengerechtelijke ontbinding heeft ingeroepen. Hiervoor heeft Gedaagde bij antwoord noch dupliek een afdoende verklaring kunnen geven. De conclusie is dan ook dat de stelling van Gedaagde dat de geleverde software niet aan de overeenkomst beantwoordt als onvoldoende onderbouwd moet stranden en dat de buitengerechtelijke ontbinding ten onrechte is ingeroepen.
 

4.5 Dit betekent dat, overeenkomstig hetgeen in de overeenkomst is bepaald, de licentie per 15 oktober 2013 voor de duur van een jaar is verlengd, zodat Gedaagde gehouden is de uit dien hoofde aan haar verzonden factuur d.d. 1 november 2013 alsnog te voldoen. De gevorderde hoofdsom ad € 4.313,65 is derhalve toewijsbaar. Tegen de gevorderde wettelijke handelsrente - het tot en met 22 juli 2014 berekende bedrag ad € 245,14 daaronder begrepen - en buitengerechtelijke kosten heeft Gedaagde geen specifiek verweer gevoerd, zodat deze bedragen eveneens als op de wet gegrond toewijsbaar zijn.
 

4.6 De door partijen aangevoerde argumenten, die in het voorgaande niet aan de orde zijn gekomen, behoeven geen bespreking, nu deze, in het licht van hetgeen is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kunnen leiden.
 

4.7 Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proces- en de nakosten worden veroordeeld. Het nasalaris wordt begroot op een half salarispunt met een maximum van € 100,00, zodat in dit geval een bedrag van € 100,00 toewijsbaar is.

 

5. Beslissing

De kantonrechter:

5.1 veroordeelt Gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Eisers c.s. te voldoen een bedrag van € 5.232,00, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 4.313,65 vanaf 23 juli 2014 tot de dag der algehele voldoening;
 

5.2 veroordeelt Gedaagde in de kosten van het geding, aan de zijde van Eisers c.s. tot op heden vastgesteld op:

€ 93,80 aan explootkosten;

€ 219,00 aan griffierecht;

€ 500,00 aan salaris gemachtigde;
 

5.3 veroordeelt Gedaagde, indien en voor zover zij niet binnen de wettelijke termijn van twee dagen na betekening aan dit vonnis heeft voldaan, in betaling van de nakosten, welke worden begroot op € 100,00;
 

5.4 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
 

5.5 wijst het meer of anders gevorderde af.
 

Aldus gewezen door mr. I.C.J.I.M. van Dorp en uitgesproken op 10 december 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.