Vennoot verplicht tot betaling

Eiseres heeft een reclamecampgane gevoerd voor een vennootschap onder firma die inmiddels is uitgeschreven uit het handelsregister. De factuur voor deze reclamecampagne is niet betaald. De gedaagde geeft aan dat zijn compagnon de overeenkomst heeft gemaakt met de eiseres. Hijzelf zou niets met de zaak te maken hebben. Bij repliek heeft de eiseres nog een kopie van de offerte van de campagne overgelegd. Deze is ondertekend met de naam van de gedaagde. Hierop heeft de gedaagde niet meer gereageerd. Ondanks dit is de gedaagde sowieso aansprakelijk, omdat bij een vennootschap onder firma de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn. Het is daarbij niet relevant wie van de vennoten de verplichting is aangegaan.. Bij de uitkomst van de procedure wordt gedaagde veroordeeld in alle kosten die de eiser vordert. 

Datum: 5 oktober 2009
Rechtbank: Amsterdam, Sector Kanton, Locatie Amsterdam
Zaaknummer: CV 09-17564

Vonnis van de kantonrechter

in de zaak van:

de besloten vennootschap Eiseres

gevestigd en kantoorhoudende te eiseres

gemachtigde: E.C.Y. Cheung

tegen:

Gedaagde X

wonende te gedaagde

procederende in persoon

Verloop van de procedure

De volgende processtukken zijn ingediend:

de dagvaarding van 27 mei 2009 inhoudende de vordering van eiseres

het proces-verbaal van het mondelinge antwoord van gedaagde

Bij tussenvonnis van 29 juni 2009 is bepaald dat schriftelijk wordt voortgeprocedeerd Vervolqens zijn ingediend:

de conclusie van repliek van eiseres.

Gedaagde heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het indienen van een conclusie van dupliek.

Daarna is vonnis bepaald.

Gronden van de beslissing

Feiten

Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:

Eiseres heeft een reclamecampagne gevoerd ten behoeve van Z een vennootschap onder firma die op 21 juli 2008 is opgericht en op 20 februari 2009 ambtshalve is uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel wegens opheffing van de onderneming.

Als vennoten van de onderneming voornoemd stonden ingeschreven de heren X en Y. Volgens het handelsregister waren beiden onbeperkt bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De factuur van de door eiseres gevoerde reclamecampagne is niet betaald.

Vordering

Eiseres vordert gedaagde te veroordelen tot betaling van € 1.092,14, te weten € 892,50 aan hoofdsom, € 150,00 aan buitengerechtelijke incassokosten en € 49,64 aan voor de dagvaarding verschuldigd geworden rente. De wettelijke rente wordt voorts qevorderd vanaf 18 mei 2009.

Eiseres stelt dat zij in opdracht van gedaagde een reclamecampagne heeft gevoerd op de radio op 4 oktober 2008 ten behoeve van de vennootschap onder firma Z, maar dat de factuur daarvoor niet is voldaan. Vervolgens heeft zij de vordering in handen van een incassogemachtigde gegeven, voor welke kosten zij gedaagde wenst aan te spreken.

Verweer

Gedaagde verweert zich tegen deze vordering en voert aan dat niet hij maar zijn compagnon Y de verplichting met eiseres is aangegaan en dat die ook voor betaling heeft laten zorgdragen. Hijzelf heeft niets met de zaak te maken.

Beoordeling

Bij repliek heeft eiseres nog een kopie van een offerte mediacampagne overgelegd, die is ondertekend met de naam Y en heeft zij gesteld dat het weldegelijk gedaagde is die haar de opdracht heeft verstrekt. Gedaagde heeft op deze stelling niet meer gereageerd.

Nog afgezien van bovenstaande, is de vordering van eiseres toewijsbaar op grond van de omstandigheid dat voor verplichtingen van een vennootschap onder firma de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn. Daarbij is niet relevant wie van de vennoten de verplichting namens de firma is aangegaan. Nu vaststaat dat gedaagde op het moment van de door eiseres gevoerde reclamecampagne stond ingeschreven als een van de vennoten van Z en gedaagde heeft nagelaten aan te tonen dat de factuur is voldaan, wordt de vordering van eiseres toegewezen, zoals hieronder wordt bepaald.

De door eiseres gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zijn eveneens toewijsbaar, nu zij niet door gedaagde zijn betwist. De kosten worden over het toegewezen bedrag berekend naar het bij deze sector gebruikelijke tarief.

Bij deze uitkomst van de procedure wordt gedaagde veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van eiseres.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen:

€ 892,50 aan hoofdsom;

€ 150,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;

€ 49,64 aan rente tot de datum van dagvaarding;

de wettelijke rente over € 892,50 vanaf 18 mei 2009 tot aan de dag der voldoening;

veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure aan de zijde van eiseres gevallen tot heden begroot op:

voor verschuldigd griffierecht € 158,00

voor het exploot van dagvaarding € 72,25

voor salaris van gemachtigde € 200,00

In totaal € 430,25

één en ander, voorzover verschuldigd,  inclusief BTW;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. E. Pennink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 oktober 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.