Voorbeeld betalingsherinnering

Als een vordering niet voor de vervaldatum is betaald, kunt u een betalingsherinnering versturen waarmee u debiteur in gebreke stelt. U kunt een voorbeeldbrief downloaden. Met deze voorbeeldbrief heeft u een zeer geschikte leidraad en handvat voor het opmaken van een betalingsherinnering.


Download voorbeeld betalingsherinnering
 

Betalingsherinnering en ingebrekestelling

De ingebrekestelling is een belangrijk begrip in ons rechtssysteem. Er kunnen pas maatregelen tegen een schuldenaar worden ondernomen, indien deze in verzuim is. In het algemeen is een schuldenaar pas in verzuim zodra hij in gebreke is gesteld.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling van een schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie, bijvoorbeeld een betaling, binnen een redelijke termijn te verrichten. Verzuim treedt op indien de prestatie niet is verricht binnen deze redelijke termijn. Deze prestatie moet op het moment van de ingebrekestelling opeisbaar zijn. Als u bijvoorbeeld met de betalingsherinnering uw debiteur in gebreke wilt stellen omdat betaling achterblijft, moet uw zijde van de overeenkomst wel nagekomen zijn.

Schriftelijke betalingsherinnering

De wet spreekt van een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar in gebreke wordt gesteld. De betalingsherinnering moet dus schriftelijk plaatsvinden. Het verdient aanbeveling een ingebrekestelling aangetekend te versturen, in verband met een eventuele latere bewijsvoering. Het is ook mogelijk de betalingsherinnering per email te versturen.

Redelijke termijn

In de wet staat geen definitie van wat onder een redelijke termijn verstaan wordt. De redelijkheid wordt bepaald door de specifieke omstandigheden van ieder geval. Als u uw zijde van de overeenkomst bent nagekomen, dan is het bijvoorbeeld redelijk betaling van uw factuur binnen vijf werkdagen te vorderen, als de betalingstermijn van uw factuur reeds is vervallen.