Voorbeeld laatste aanmaning

Indien uw debiteur na een betalingsherinnering niet heeft betaald, is hij in verzuim. Als uw debiteur een particulier is, dan moet u volgens de wet (WIK) nog een laatste aanmaning sturen, waarbij u eventueel rente kunt rekenen. Deze brief waarin u de debiteur de laatste mogelijkheid tot betaling geeft wordt ook wel een WIK brief, 14 dagen brief of sommatiebrief genoemd. In deze brief moet u de buitengerechtelijke incassokosten aanzeggen, die zullen worden gerekend als debiteur niet binnen de door de wet bepaalde termijn van 14 dagen betaalt. Ook moet u vermelden dat de termijn gaat lopen vanaf één dag na ontvangst van de brief. Als u niet BTW plichtig bent moet u dat ook vermelden en de hoogte van de te rekenen BTW over de incassokosten aanzeggen. Met onze voorbeeldbrief heeft u een zeer geschikte leidraad en handvat voor het opmaken van een dergelijk document. Het verdient aanbeveling de sommatiebrief aangetekend te versturen. U kunt een voorbeeld van de WIK brief gratis downloaden.


Download voorbeeld laatste aanmaning
 

Tip: uw laatste aanmaning op IntoCash briefpapier

U kunt de laatste aanmaning zelf versturen, maar onze juristen kunnen dit ook voor u doen met onze Cash Letter. Wij versturen dan per aangetekende post een laatste aanmaning op ons briefpapier. Deze WIK brief voldoet aan alle wettelijke eisen. Betaling geschiedt op uw rekening. Met onze Cash Letter bent u er zeker van dat debiteur met de juiste 14 dagen brief is gemaand en dat aangetoond kan worden dat de aanmaning is verzonden. Uw debiteur merkt dat uw debiteurenbeheer op orde is en omdat de Cash Letter op ons briefpapier wordt verzonden, ziet de debiteur direct dat u met een professionele incassopartij zaken doet. De Cash Letter kost u slechts € 15,00 (excl. BTW) en leidt in 80% van de gevallen tot betaling. Mocht onze sommatiebrief niet tot betaling leiden, dan kunnen wij het dossier eenvoudig omzetten in onze no cure no pay incasso procedure.


Laatste aanmaning direct via IntoCash versturen
 


Per 1 juli 2012 is de nieuwe wettelijke regeling inzake de buitengerechtelijke kosten in werking getreden (art. 6:96 B.W. en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten, de WIK). De regeling legt vast hoeveel buitengerechtelijke kosten (herinneringskosten, aanmaningskosten, incassokosten etc.) mogen worden gerekend en wanneer deze mogen worden gerekend.

Wanneer geldt de wettelijke regeling?

De WIK heeft geen terugwerkende kracht en is dus van toepassing op vorderingen waarvan de debiteur vanaf 1 juli 2012 in verzuim is.

Als uw debiteur een consument is, kan van de regeling alleen worden afgeweken als dit niet te nadele van de consument is. Als uw debiteur geen consument is, dan kan er wel ten nadele van de debiteur worden afgeweken van de regeling. U moet dit dan zijn overeengekomen, bijvoorbeeld via uw algemene voorwaarden. Doet u dit niet, dan geldt ook bij niet-consumenten de wettelijke regeling.
 

Wanneer heeft u recht op vergoeding van de incassokosten?

Stap 1: herinnering

Voordat u recht heeft op vergoeding van buitengerechtelijke kosten moet uw debiteur eerst "in verzuim" zijn. Uw debiteur is in verzuim als hij na een betalingsherinnering niet heeft betaald. Bij huur is een herinnering niet nodig omdat de huurder automatisch in verzuim is als er niet op tijd is betaald.

Stap 2: laatste aanmaning

Als het verzuim is opgetreden, stuurt u de laatste aanmaning waarin u altijd:
a. de wettelijke termijn van 14 dagen geeft om alsnog te voldoen; en
b. aangeeft dat deze termijn gaat lopen vanaf één dag na ontvangst van de brief; en
c. aangeeft hoe hoog de incassokosten zijn als er niet op tijd betaald wordt (het exacte bedrag); en
d. als u niet BTW plichtig bent, aangeeft dat de incassokosten daarom met BTW worden verhoogd; en
e. als u niet BTW plichtig bent, aangeeft hoe hoog de BTW is (het exacte bedrag).

Hoe berekent u de hoogte van de incassokosten?

Bij de berekening van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten dienen de onderstaande percentages te worden gehanteerd:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%

 

Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de maximale buitengerechtelijke kosten die genoemd moeten worden in de laatste aanmaning € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).