Hoe lang duurt de executie van een vonnis?

Het executeren van een vonnis kan soms lang duren. Hoe lang het executeren van een vonnis duurt, is afhankelijk van de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur. Indien uw debiteur over voldoende verhaalsmogelijkheden beschikt, zal het executeren van het vonnis waarschijnlijk enkele weken duren. Indien uw debiteur niet over voldoende verhaalsmogelijkheden beschikt, kan het executeren veel langer duren, vaak zelfs jaren. Indien uw debiteur totaal niet over verhaalsmogelijkheden blijkt te beschikken, zal de deurwaarder eens per zes maanden gaan controleren of debiteur weer over verhaalsmogelijkheden beschikt.

De deurwaarder zal eerst het vonnis betekenen en de debiteur twee dagen de tijd geven te betalen. Als dit niet gebeurt, dan kan de deurwaarder beslag leggen op al de vermogensbestanddelen van de debiteur, zoals bijvoorbeeld loon, uitkering, onroerende zaken, bankrekeningen en inventaris. De deurwaarder dient zich daarbij aan diverse wettelijke termijnen en vereisten te houden.

Beslagen

Loonbeslag of beslag op uitkering

De deurwaarder zal bij dit beslag eerst de werkgever of uitkeringsinstantie aanschrijven om beslag te leggen op de inkomsten. In Nederland kennen we de zgn. beslagvrije voet, wat wil zeggen dat de deurwaarder geen beslag mag leggen op de bijstandsnorm in het salaris of uitkering. Met andere woorden, de debiteur moet voldoende geld overhouden om te overleven. Heeft iemand bijvoorbeeld een uitkering van € 900,00 en een beslagvrije voet van E 800,00 dan kan de deurwaarder slechts beslag leggen voor E 100,00. Zijn er meerdere schuldeisers dan kan er cumulatief beslag gelegd worden dat naar rato onder de schuldeisers wordt verdeeld.

Beslag op onroerende zaken

Dit beslag legt de deurwaarder door een kopie van het vonnis af te geven op het kadaster. De ambtenaar van het kadaster schrijft dit vonnis in in het kadaster. Vervolgens geeft de deurwaarder aan de debiteur een schriftelijke mededeling af dat hij beslag heeft gelegd op diens woning. Als de debiteur dan nog niet betaalt, dan geeft de deurwaarder aan de debiteur een brief af, waarin staat wie hij tot executerend notaris benoemd heef. Volgens de wet moet die datum van veiling zeker 30 dagen liggen na de datum, waarop hij die veiling bekend maakt. Eventuele overwaarde op het onroerend goed zou dan gebruikt kunnen worden om de vordering te voldoen. Brengt het onroerend goed echter minder op dan de hypotheek, dan gaat alles naar de hypotheekverstrekker.

Beslag op bankrekeningen

De deurwaarder legt dit beslag door aan de bank van de debiteur een brief aan te geven, waarin hij meedeelt welk bedrag hij te vorderen heeft en wat het nummer van de bankrekening is van de debiteur. Zonder het juiste bankrekeningnummer te noemen, kan de deurwaarder geen beslag leggen onder de bank. De deurwaarder kan dus geen beslag leggen op bankrekeningen van de debiteur, die hij niet kent. Zodra de bank mededeling van beslag krijgt, reserveert de bank het saldo van de rekening. Binnen 4 weken moet de bank mededeling aan de deurwaarder hoeveel hij van de debiteur onder zich heeft. Er wordt alleen beslag geleg op het saldo van dat moment. Als dit saldo negatief is, wordt er niets geincasseerd.

Beslag op inventaris

De deurwaarder kan ook beslag leggen de inventaris van de debiteur en deze verkopen bij veiling. In de praktijk blijkt echter vaak dat de veilingsopbrengst niet voldoende is om de kosten van het beslag, de opslag en de veilingkosten te voldoen. De deurwaarder gaat dus niet vaak over tot daadwerkelijke opslag of verkoop van de goederen, maar gebruikt dit als dwangmiddel.

Het kan dus soms lang duren voordat een vonnis geïncasseerd wordt door de deurwaarder. Bij het afwezig zijn van voldoende verhaalsmogelijkheden kan het soms zelfs jaren duren.