In welke situaties kan je de huurovereenkomst ontbinden bij onderhuur?

In de huurovereenkomst is vaak een bepaling opgenomen waarin staat dat het verboden is om de woning of een pand geheel of gedeeltelijk onder te verhuren.

De verhuurder kan hier diverse redenen voor hebben. Met onderhuur heeft de verhuurder bijvoorbeeld nauwelijks zicht op de gebruikers van het pand of de woning. De verhuurder kan de geschiktheid en financiële situatie van deze huurders dan ook lastig inschatten. Daarnaast kan het voorkomen dat de woningen door onderverhuur bezet worden door personen die daar oorspronkelijk niet voor in aanmerking komen. Hierdoor moeten andere woningzoekenden mogelijk onnodig lang op een woning wachten.

Daarom is het onderverhuren van een woning zonder toestemming van de verhuurder is een toerekenbare tekortkoming die in principe ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. IntoCash kan u helpen de huurovereenkomst door de rechter te laten ontbinden in verband met onderverhuur.

De wetgeving maakt onderscheid tussen onderhuur van een woonruimte en van een bedrijsruimte.

Woonruimte

Ondanks dat de onderverhuur niet was toegestaan, ontstaat er wel een rechtsgeldige (onder)huurovereenkomst tussen de (hoofd)huurder en de onderhuurder. Hiermee ontstaat er ook huurbescherming voor de onderhuurder tegenover de (hoofd)huurder. Op het moment dat de (hoofd)huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder ontbonden wordt blijft de onderhuurovereenkomst van kracht. Op dit moment zal de huurovereenkomst van de onderhuurder automatisch worden voortgezet met de (hoofd)verhuurder. Op dat moment is de (hoofd)verhuurder dus gebonden aan de onderhuurder. Er is nu sprake van een onderhuur contract met de onderhuurder.

Ook deze onderhuurovereenkomst kan ontbonden worden door de rechter. U kunt niet zelf de onderhuurovereenkomst ontbinden gezien de huurbescherming die ook bij onderhuur van kracht is. De verhuurder moet binnen 6 maanden na het eindigen van de hoofdhuur een vordering bij de rechter instellen waarin hij de huurovereenkomst niet voortzet. Als blijkt dat de onderhuurder de overeenkomst financieël niet kan nakomen of dat er in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de huurovereenkomst kan worden voortgezet, zal de rechter de vordering van de verhuurder toewijzen en zal de huurovereenkomst worden ontbonden.

Bedrijfsruimte

Bij een bedrijfsruimte wordt de onderhuurder niet op deze manier beschermd. Dit betekend dat de onderhuurovereenkomst wordt beëindigd als de huurovereenkomst met de hoofdhuurder wordt ontbonden. Hier kan de onderhuurder niet tegen in beroep gaan. Ook wordt er bij ontbinding van de huurovereenkomst bij een bedrijfspand niet naar de belangen van de onderhuurder gekeken.