Wanneer heb ik recht op vergoeding van incassokosten?

Of en wanneer uw debiteur incassokosten moet betalen, is onder meer afhankelijk van het antwoord op de vraag of uw debiteur een consument of bedrijf is.

Uw debiteur is een bedrijf

Als uw debiteur een bedrijf is dient deze de vordering binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit moet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, via algemene voorwaarden is niet voldoende. Het is niet verplicht een herinnering of aanmaning te versturen. Uw debiteur is de kosten verschuldigd zodra niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.

Uw debiteur is een consument/particulier

Als uw debiteur een consument is, dan geldt het volgende. Per 1 juli 2012 is de nieuwe wettelijke regeling inzake de buitengerechtelijke kosten in werking getreden (art. 6:96 B.W. en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten). Het doel daarvan is bescherming van de consument tegen te hoge buitengerechtelijke kosten (buitengerechtelijke kosten, herinneringskosten, aanmaningskosten, incassokosten etc.). De regeling legt vast hoeveel buitengerechtelijke kosten aan consumenten mogen worden gerekend en wanneer deze mogen worden gerekend.

Wanneer is de regeling van toepassing?

De regeling heeft geen terugwerkende kracht en is dus van toepassing op vorderingen waarvan de debiteur vanaf 1 juli 2012 in verzuim is.

Indien uw debiteur een consument is, kan van de regeling alleen worden afgeweken als dit niet te nadele van de consument is. Als uw debiteur geen consument is, dan is de regeling niet van toepassing.

Wanneer vergoeding van de incassokosten?

Voordat u recht heeft op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten bij een consument, dient u minimaal het volgende te doen. Debiteur moet eerst in verzuim zijn. Om in verzuim te zijn is een schriftelijke ingebrekestelling vereist tenzij er sprake is van verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is (zoals bijvoorbeeld bij huur). Nadat de betaaldatum is verstreken dient u debiteur dus eerst in gebreke te stellen, dat wil zeggen een herinnering te sturen (voorbeeld herinnering), tenzij uw debiteur al in verzuim is omdat een ingebrekestelling niet nodig is. U kunt de betaaltermijn in deze herinnering zelf bepalen.

Als het verzuim is opgetreden, stuurt u debiteur de laatste aanmaning waarin u een termijn van 14 dagen geeft om alsnog te voldoen en aangeeft dat deze termijn begint te lopen vanaf één dag na de dag van ontvangst. U geeft ook aan wat de hoogte van het bedrag aan buitengerechtelijke kosten is (het precieze bedrag noemen), wat in rekening zal worden gebracht indien debiteur niet binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de laatste aanmaning voldoet. Als u niet BTW plichtig bent, dient u dit aan te geven in de aanmaning en u dient aan te geven dat de buitengerechtelijke kosten met BTW zullen worden verhoogd indien u de vordering uit handen geeft, waarbij u het precieze BTW bedrag ook noemt. Bij de berekening van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten dienen de onderstaande percentages worden gehanteerd:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%


Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de maximale buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

Uw laatste aanmaning op IntoCash briefpapier

U kunt de laatste aanmaning zelf versturen, maar wij kunnen dit ook voor u doen met onze Cash Letter. Wij versturen dan per aangetekende post een laatste aanmaning op ons briefpapier. Met onze Cash Letter bent u er zeker van dat debiteur op de juiste wijze is gemaand en dat aangetoond kan worden dat de aanmaning is verzonden. Uw debiteur merkt dat uw debiteurenbeheer op orde is en omdat de Cash Letter op ons briefpapier wordt verzonden, ziet de debiteur direct dat u met een professionele incassopartij zaken doet.

Laatste aanmaning direct via IntoCash versturen