Wanneer is het ontbinden van een huurcontract gerechtvaardigd?

Als verhuurder kunt u een huurcontract niet eenzijdig ontbinden gezien de huurbescherming en overeengekomen contractperiodes. Alleen de rechter kan het huurcontract ontbinden indien er sprake is van een tekortkoming van de huurder in de nakoming van de huurovereenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Tekortkomingen die ontbinding rechtvaardigen

Huurachterstand

Als uw huurder de huur niet betaalt, dan pleegt deze wanprestatie. De vigerende jurisprudentie stelt dat er een huurachterstand van 3 maanden of meer moet zijn om ontbinding te kunnen rechtvaardigen. Lees hoe onze juristen u kunnen helpen bij het ontbinden van het huurcontract.

Wietplantage

Indien de situatie zich voordoet dat uw huurder in het gehuurde een wietplantage heeft opgezet, is dat meestal voldoende basis om het huurcontract via de rechter te kunnen ontbinden. Als het gaat om bedrijfsmatige teelt zal de rechter vrijwel zeker tot ontbinding overgaan, maar ook bij teelt voor eigen gebruik kan ontbinding gerechtvaardigd zijn zoals blijkt uit de jurisprudentie. Lees hoe wij u van dienst kunnen zijn bij ontbinding o.g.v. een wietplantage.

Dringend eigen gebruik

Indien u de woonruimte of bedrijfsuimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik dan kan het huurcontract via de rechter worden ontbonden. In dit geval is de verhuurder zijn oud-huurder wel een financiële tegemoetkoming verschuldigd. Bekijk meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij ontbinding bij dringend eigen gebruik.

Illegale onderverhuur

De rechter acht het meestal gerechtvaardigd het huurcontract te ontbinden, indien uw huurder heeft onderverhuurd zonder uw toestemming. Onze juristen kunnen u van dienst zijn bij ontbinding o.b.v. onderverhuur.

Overlast

Ook overlast kan basis zijn voor het ontbinden van het huurcontract, indien de overlast voldoende ernstig is en u over een uitgebreid dossier beschikt. Lees meer informatie over ontbinding bij overlast.