Wat wordt er verstaan onder een gebrek?

Conform artikel 7:204 BW is een gebrek een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. Er wordt hierbij gedoeld op een technische fout aan het gehuurde, een feitelijke stoornis door derden valt hier niet onder (bijvoorbeeld verkeerslawaai).